بررسی مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌ها

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور مرکز ایلام

2 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز ایلام

چکیده

زنجیره تأمین شبکه‌ای از سازمان‌ها را در برمی‌گیرد که از طریق ارتباطات بالادستی و پائین‌دستی با یکدیگر در ارتباط هستند. این زنجیره مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرایندهایی را به‌منظور ایجاد ارزش در یک کالا یا خدمت از ابتدا تا زمانی که به دست مشتریان برسد، شامل می‌گردد. درنتیجه شرکت‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند از عهده تمامی کارها برآیند. امروزه مدیریت زنجیره تأمین پدیده‌ای است که این کار را به طریقی انجام می‌دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل‌اطمینان و سریع را با محصولاتِ باکیفیت و حداقل هزینه دریافت کنند. این پژوهش باهدف بررسی تاثیریکپارچگی و مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط شهر ایلام انجام شد و بدین منظور از 130 نفر از جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط خواسته شد پرسشنامه‌های مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی را پاسخ دهند. نتایج تحلیل آماری رگرسیون مشخص کرد که یکپارچگی و مدیریت زنجیره تأمین دارای تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط است. و ابعاد مدیریت زنجیره تأمین شامل مدیریت اطلاعات و مدیریت لجستیک نیز بر عملکرد شرکت‌ها تأثیرگذارند، اما بین بعد مدیریت روابط و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط رابطه‌ای یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effects of integrated management of supply chain on the performance of companies.

نویسندگان [English]

  • Nabi Omidi Mohammad 1
  • Reza Omidi 2
  • Heshmatollah Asgari 3
چکیده [English]

Supply chain consist of a network of organizations which are related to each other through superordinate and subordinate communications. This chain includes a set of activities and processes in order to make values in a product or service from the begining until the customer receives it. So companies can not afford all the tasks themselves. Today, supply chain management is a phenomenon that does the task in a way that customers can receive reliable and fast services as well as qualified products at minimum prices. This research has been done to study the effects of integration and supply chain management on performance of small and middle sized companies of ILAM. A statistical society of 130 included employees and managers of small and middle sized companies was asked to answer the questionnaire about supply chain management and organizational performance.
Results of the regression statistical analysis showed that integration and supply chain management have positive and meaningful impacts on performance of small and middle sized companies. Moreover , the dimensions of supply chain management including information management and logistics management affect the performance of companies. However, we did not find a relation between relationship management and the performance of small and middle sized companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : supply chain management
  • logistics
  • Performance of the Organization
  • production