ارزیابی عوامل اثرگذار بر بهره‌وری نیروی انسانی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم انتظامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آماد و پشتیبانی

چکیده

بی‌تردید امروزه افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌ها نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمان ایفا می‌نماید. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا می‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی می‌باشد. میزان ضریب اعتماد با آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده برابر 87 درصد بود که نشان‌دهنده پایایی مقیاس می‌باشد. جامعه آماری تحقیق پرسنل معاونت آماد و پشتیبانی ناجا می‌باشند که با روش نمونه‌گیری تصادفی 311 نمونه انتخاب و پرسشنامه توزیع شد. بر اساس نتایج تجزیه‌وتحلیل تحقیق 24 متغیر اثرگذار بر بهره‌وری نیروی انسانی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا شامل میزان کنترل کارکنان توسط مدیر، گردش شغلی، وجود زمینه مشارکت در تصمیم‌گیری، امنیت شغلی، نظام ارتقاء کارکنان، بهداشت و ایمنی محیط کار، ابزار و وسایل کار مناسب، نظم و انضباط در محیط کار، تناسب شغل با شاغل در محیط کار، سیستم تعمیر و نگهداری، حقوق و دستمزد، پاداش‌های مادی و معنوی، امکانات و تسهیلات رفاهی، وجود جو صمیمانه و عادلانه در سازمان، رضایت از شغل، تناسب مهارت فردی و شغل، سطح تحصیلات، داشتن تجربه کاری، جو و فرهنگ‌سازمانی شناسایی گردید، که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، هشت عامل با مقدار ویژه بالای یک احصاء که تحت عناوین سبک مدیریت و رهبری، محیط فیزیکی کار، اقتصادی، روانی و اجتماعی، شخصی، فرهنگ‌سازمانی نام‌گذاری گردید. هشت عامل مذکور بر روی‌هم 386/56 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین نمود و عامل اول یعنی سبک مدیریت و رهبری با مقدار ویژه 496/4 و تبیین 733/18 درصد واریانس جامعه به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر بهره‌وری نیروی انسانی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تعیین گردید که نشان‌دهنده درجه اهمیت این عامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating effective factors on human resource productivity of Police logistics center

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Akbari 1
  • Moslem Darvishi 2
چکیده [English]

Today, certainly increase of human resource productivity in organizations has an important role in achieving organizational goals. This research tries to identify effective factors on human resource productivity of Police logistics center. The research method is descriptive-survey. Indicator of Cronbach alfa was 87% that showed reliability of the scale. Statistical society of the research included Police logistic center personnel from which 311 were selected at random and they were given questionnaires. According to the results and their analyses, 24 variables which are effective on human resource productivity of Police logistics center were identified. They include: extent of managers control on personnel, job rotation, partnership ground for decision making, job security, employee promotion system, work place safety and hygiene, suitable work tools and machines, order and discipline of workplace, appropriateness between work and employee in work place, maintenance system, salary and payments, material and spiritual rewards, welfare and facilities, fair and intimate atmosphere in the organization, job consent, appropriateness of job and employees skills, education, job experience, organizational culture and atmosphere. By using factor analysis technic , eight factors that had special extent above one were named as leadership and management style, physical workplace, economic factor, social and mental factors, personal factor, and organizational culture. Eight mentioned factors described 386/56 percent variance of total variants altogether. Leadership and management style with special extent of 496/4 , and description of 733/18 percent of society variance was identified as the most effective factor on human resource productivity of Police logistics center. It showed the vital importance of this factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : productivity
  • Human resource
  • leadership and management style
  • Factor Analysis