ارزیابی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا از مؤلفه ‌های بنیادین مدیریت کیفیت جامع (TQM)؛

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت آماد و پشتیبانی

چکیده

در جهان معاصر سازمان‌ها با چالش‌های جدی مواجه هستند و توانایی در تغییر سریع برای ارتقای راهبردی سازمان حیاتی است. رویکردهای مختلفی برای استقرار فرهنگ کیفیت در سازمان‌ها وجود دارند که در اصول و روش‌ها مشابه هستند. سازمان‌هایی که از مدیریت کیفیت جامع استفاده می‌کنند کارایی بهتری در رهبری، برنامه‌ریزی راهبردی، توجه به مشتری، شناسایی و آموزش کارکنان، توانمندسازی کارکنان و کار تیمی، اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل کیفیت و پیامدهای بهبود کیفیت و بهره‌وری دارند. تحقیق حاضر باهدف ارزیابی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ازنظر اصول بنیادین مدیریت کیفیت جامع، صورت گرفته است. برای اجرایی شدن این هدف کاربردی به یک سؤال اساسی با عنوان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا از نظرمولفه های فوق در چه شرایطی قرار دارد، پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی است که با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد و در جامعه آماری به تعداد 73 نفر که به‌صورت تصادفی از میان مدیران ارشد مدیران میانی و نیز کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا انتخاب‌شده توزیع و پس از جمع‌آوری داده‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان دارای فلسفه‌ای منطقی با سازماندهی مطلوب درزمینهٔ بهبود بهره‌وری و کیفیت است که شروع به شکوفایی نموده است بنابراین مسئولین سازمان باید درعین‌حال که وضعیت موجود را حفظ نموده بر روی اجرای برنامه‌های منطقی متمرکز گردند تا سطوح بالاتر کیفیت و بهره‌وری روش‌ها حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Police logistics center according to fundamental factors of total quality management (TQM)

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghayee 1
  • Mehdi Aghajani 2
چکیده [English]

Today organizations face serious challenges. So the ability of rapid changes for strategic development of the organizations is very important. There are different approaches for the establishment of quality culture in organizations. They are the same in bases and methods. Organizations that use TQM have better efficiency in leadership, strategic planning, customer-based services, personnel training, improving personnel capabilities and teamwork, measurement and analysis of quality and results of productivity and quality improvement. This research has been done for the evaluation of Police logistics center according to basic principles of total quality management. It has raised an important question: How is Police logistics center according to above factors? It is an applied research that has used survey method and standard questionnaires. The questionnaires were distributed among 73 senior managers and middle managers and Police logistic personnel that were selected at random. Collected data were analyzed. Results showed that organization has a rational philosophy and a desirable organization in improvement of quality and productivity that has started the growth. Therefore, senior officials of the organization should keep the existing situation and at the same time concentrate on implementing rational plans in order to achieve higher levels of quality and productivity of the methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management (TQM)
  • Planning
  • organization
  • continuous improvement