تبیین شاخص‌ها و استانداردهای اماکن ذخیره ‌سازی مهمات ناجا با رویکرد پدافند غیرعامل و تأکید بر مکان‌یابی‌‌‌، مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی در مواجهه با تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی‌‌‌

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه علوم انتظامی

2 کارشناس آماد و پشتیبانی

چکیده

این پژوهش با عنوان تبیین شاخص‌ها و استانداردهای اماکن ذخیره‌سازی مهمات ناجا با رویکرد پدافند غیرعامل با تأکید بر مکان‌یابی‌‌‌، مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی در تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی‌‌‌، بررسی نموده است‌. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با توجه به اینکه هدف این تحقیق تبیین شاخص‌ها و استانداردهای اماکن ذخیره‌سازی مهمات ناجا می‌باشد از نوع روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد‌. جامعه آماری این پژوهش به‌تناسب نوع مأموریت و اقلیم‌‌‌، فرماندهان و کارشناسان اداره تسلیحات و نگهداری و تعمیرات معاونت آمادوپشتیبانی ناجا‌‌‌، مراکز استان‌ها‌‌‌، فرماندهان مراکز آموزش ناجا‌‌‌، فرماندهی مرزبانی مراکز استان‌ها و تعداد کل جامعه آماری 130 نفر (130 (N است که برای انتخاب نمونه از جامعهٔ موردنظر از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده‌شده است‌. شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش از دو طریق کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) است‌. در این تحقیق از آزمون‌های کلموگروف- اسمیرنف‌‌‌، تی تک- نمونه ای و فریدمن با بهره‌گیری از نرم‌افزار Spss استفاده‌شده است‌. مطابق نتایج آزمون‌های صورت گرفته روی پاسخ‌های ارائه‌شده جامعه آماری به سؤالات فرعی‌‌‌، سطح معنی‌داری آزمون در مورد همه مؤلفه‌های مکان‌یابی‌‌‌، مقاوم‌سازی‌‌‌، ایمن‌سازی کمتر از خطای 05/0 می‌باشد که نشان‌دهنده رد فرضیه صفر می‌باشد‌. ولی مثبت بودن کران‌های اطمینان حاکی از تأثیر بیش از متوسط بودن مؤلفه‌های مذکور بر رعایت اصول پدافند غیرعامل دارد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining indexes and standards of Police ammunition and storage locations with the approach of passive defense and emphasizing on locating, reinforcement, and safeguarding against natural and unnatural threats.

چکیده [English]

This research has been explained the indexes and standards of Police ammunitions storage locations with the approach of passive defense and emphasizing on locating, reinforcement and safeguarding against natural and unnatural threats. The type of this research is applied, and as the goal of this research is explaining indexes and standards of Police ammunition storage places, it is descriptive-survey. 130 of commanders and experts of armament department and maintenance of Police logistic center, provinces, Police training commanders and border commanders of provinces took part in this research according to the climate and types of missions(N=130). Classified random sampling method has been used. Data has been collected through library and field(questionnaire) method. Kolmogorov Smirnov tests, one sample T test and Friedman test by using SPSS software have been used. According to the results of the tests and answers to the subordinate question, significance level of the test about all factors of locating, reinforcement, and safeguarding were less than 0/05 error. It rejects the zero hypothesis. Confidence bounds were positive. It shows that the effects of mentioned factors on observance of passive defense principles are more than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard
  • storage locations
  • ammunition
  • Police
  • passive defense