بررسی راهبرد برون ‌سپاری اقلام بلااستفاده خدمتی در راستای بهبود عملکرد (مطالعه موردی مرکز فروش ناجا)

نویسنده

چکیده

با توجه به موفقیت بخش خصوصی درزمینهٔ فعالیت‌های تجاری به علت انعطاف‌پذیری مناسب و عدم وجود قوانین دست ‌وپا گیر نسبت به سازمان‌های دولتی، شرایطی فراهم‌ شده که بیشتر سازمان‌های دولتی نیز تمایل دارند فعالیت‌های اقتصادی خود را در قالب مؤسسات و یا واگذاری به بخش خصوصی انجام دهند، تا با آزادی عمل بیشتری فعالیت‌های تجاری خود را باهدف کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد و کوچک ‌سازی ساختار نیروی انسانی پیش برده و اثر بخش‌تر نمایند. در اجرای یک برون‌ سپاری عوامل و ملاحظاتی هستند که سازمان باید به ‌خوبی آن‌ها را مورد توجه قرار دهد تا مدیریت بتواند برای دست‌یابی به عملکرد بالاتر بر آن‌ها متمرکز شود. شناسایی درست این عوامل می‌تواند اطلاعات کلیدی مهمی را که مورد نیاز مدیران ارشد سازمان است فراهم سازد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر برون‌ سپاری موفق در سازمان مرکز فروش ناجا هست. سؤال اصلی تحقیق تعیین فعالیت‌های قابل برون‌ سپاری خدمات ناجا بر اساس چه عواملی و با چه اولویتی انجام می‌شود؟ روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پیمایشی، توصیفی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان نیروی انتظامی کل کشور به تعداد 15 نفر می‌باشد که نظرات مدیران تصمیم‌گیرنده برون ‌سپاری و یا ناظران بر کار پیمانکار در خصوص موضوع جمع‌آوری می‌گردد. نتایج تحقیق نشان داد که محققان و کارگزاران تصمیمات برون ‌سپاری باید به ابعاد درون‌ سازمانی ومولفه های ملاحظات راهبردی، مدیریت، ملاحظات امنیتی، ملاحظات مربوط به کیفیت و عوامل مرتبط با ویژگی‌های خدمت از یک ‌سو و از سوی دیگر به عوامل اقتصادی و فناوری محیط سازمان خود توجه کنند. که خروجی آن تدوین مدلی شامل ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اثرگذار بر تصمیم برون سپاری فعالیت‌های خدمات ناجا بوده است. که نشان داد دو دسته از ابعاد اصلی بر این تصمیم‌گیری اثرگذارند و واحدهای مجری باید در تصمیم برون ‌سپاری فعالیت‌ها به آن‌ها توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the strategy of outsourcing non-economical service items in order to improve functions( case study: Police sale center)

چکیده [English]

Due to the success of private sector in trade activities because of it’s flexibility and nonexistence of law obstacles, today most of the state organizations also want to outsource their economic activities to private sectors, or do them in the framework of institutions. They want to have more freedom and do their trade activities in this way in order to reduce costs, increase incomes, and minimize their human resource structure, and make it more effective.
There are some factors and considerations that an organization should observe in the process of outsourcing in order to achieve better functions. True recognition of these factors can present key information which is needed for senior managers of the organization. The main goal of this research is the recognition of effective factors of a successful outsourcing in Police sale center. The main question of the research is that: which factors and which priorities can determine outsource of services in Police? Research method is applied according to it’s goal. And it is survey descriptive according to it’s type and method. The population of the research includes 15 police experts. The viewpoints of decision making managers of outsourcing or supervisors of contractors are collected in this regard.
Results showed that researchers and decision makers of outsourcing should pay attention to inter-organizational dimensions and strategic considering factors, management, intelligent considering , quality considering as well as related factors of service features and economic and technological factors of their organization environment. The research resulted to make a model included effective dimensions, factors and indicators on outsource decision making of Police services. It showed that two types of main dimensions effect on decision makings, and executive units should consider them in their outsource decision makings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Project
  • non-economical items
  • competence-centered