عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای مدیریت زنجیره تأمین در مؤسسات کوچک و متوسط و اثرشان بر عملکرد

نویسندگان

چکیده

با جهانی‌شدن اقتصاد، تجارت الکترونیک و ورود فناوری‌های جدید چالش‌های جدیدی را برای تمامی سازمان‌هابه‌ویژه برای مؤسسات با اندازه کوچک و متوسط (SME) مطرح ساخته است. در این رابطه، اجرای موفق مدیریت زنجیره تأمین (SME) می‌تواند به این مؤسسات قدرتی بدهد که رقبایشان را شکست دهند و آن‌ها را به حاشیه برانند. بااین‌وجودمؤسسات با اندازه کوچک و متوسط (SME) در کشور هند و کشورهای درحال‌توسعه در اجرای (SME) به دلیل فقدان منابع و جهت با مشکلاتی روبه‌رو هستند. در پس این پرده، این مقاله برای اجرای SCM در SME 13 عامل حیاتی موفقیت را شناسایی کرد و تأثیرشان را بر عملکرد مؤسسات با اندازه کوچک و متوسط موردمطالعهقرارداد.
تعهد مدیریت عالی، چشم‌اندازبلندمدت، تمرکز بر نقاط قوت اصلی، نیروی انسانی فداکار برای زنجیره تأمین، توسعه راهبردی کارایی SCMبه‌عنوانمهم‌ترین عوامل حیاتی موفقیت نمایان شده‌اند. برای سنجش بهبود در عملکرد، نویسندگان این مقاله در ارتباط با رضایت و خدمت به مصرف‌کننده، نوآوری و رشد، عملکرد مالی، کسب‌وکار داخلی سنجه‌های مختلفی را در نظر گرفته‌اند. نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری استاندارد و قضایای آزمون‌های پژوهشی مورد تجزیه‌وتحلیلقرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical success factors for implementation of supply chain management in Indian small and medium enterprises and their impact on performance

نویسندگان [English]

  • Ravinder Kumar
  • Rajesh K. Singh
  • Ravi Shankar
چکیده [English]

Abstract Globalization of the economy, e-business, and introduction of new technologiespose new challenges to all organizations especially for small and medium enterprises (SMEs).
In this scenario, successful implementation of supply chain management (SCM) can give SME an edge over their competitors. However, SMEs in India and other developing countries faceproblems in SCM implementation due to lack of resources and direction. Against this backdrop,this paper identified 13 critical success factors (CSFs) for implementation of SCM in SMEs andstudied their impact on performance of Indian SMEs. Top management commitment, longetermvision, focus on core strengths, devoted resources for supply chain, and developmentof effective SCM strategy emerged as the most pertinent CSFs. To measure improvement inperformance, the authors considered different measures related to customer service and satisfaction,innovation and growth, financial performance, and internal business. Results are analysedby testing research propositions using standard statistical tools.
ª 2015 Indian Institute of Management Bangalore.Production and hosting by Elsevier Ltd.All rights reserved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • performance
  • Critical Success Factors
  • Small and medium enterprises