آسیب‌شناسی سیستم توزیع کالا در ناجا

نویسندگان

چکیده

هر سازمانی برای اجرای درست مأموریت‌های خود نیازمند تجهیزات مناسب است و در اختیار داشتن تجهیزات مناسب درگرو توزیع به‌موقع و مناسب این تجهیزات و امکانات در سطح سازمان است. در همین راستا تحقیق پیش رو جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت توزیع اقلام عمومی در سطح ناجا انجام‌شده است. هدف این تحقیق شناسایی نقاط ضعف توزیع اقلام عمومی در ناجا و ارائه راهکارهای بهینه جهت بهبود وضعیت آتی توزیع کالا در ناجا می‌باشد و جهت نیل به این هدف از مدل اسکاپ استفاده ‌شده است. این مدل دربردارنده چهار عامل: سازمان افزار، اطلاعات افزار، انسان افزار و سخت‌افزار می‌باشد که بر اساس آنها پرسشنامه تهیه و تنظیم‌شده‌اند. تحقیق پیش رو ازلحاظ هدف کاربردی است که به صورت، توصیفی- تحلیلی صورت یافته است. جامعه آماری این تحقیق معاونین آماد و پشتیبانی استان‌های سراسر کشور و مسئولان آماد استان‌ها به علاوه چهار نفر از فرماندهان آماد نواحی ویژه انتظامی و چهار نفر از مدیران کل معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و چهار نفر از کارشناسان عالی آماد و پشتیبانی ناجا می باشند. برای تعیین روایی، ده پرسشنامه بین متخصصین توزیع شد و پس از تکمیل و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات اولیه مؤلفه‌های مورد نظر، اصلاحات صورت گرفت. همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن 898 % می باشد. اطلاعات حاصل از پاسخ‌های این جامعه آماری به کمک نرم‌افزار 18SPSS موردبررسی قرارگرفته و جهت آسیب‌شناسی از آزمون t تک‌جمله‌ای استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که توزیع اقلام عمومی در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا با آسیب‌های اطلاعات افزاری و همچنین در بعد انسان افزار با آسیب‌های «نگرش و انگیزش» و «آموزش و دانش فنی» مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Police’s Goods System Distribution

نویسندگان [English]

  • Farhad Ranaee
  • Shahram Gholinezhad
چکیده [English]

Every organization in order to accomplish its missions needs proper facilities and having proper facilities demands on time and proper distribution of facilities and accommodations across organization. So the present research was carried out across police organization in order to identify strengths and weaknesses of basic items in police organization and presenting solutions to improve distribution of goods in police organization. In order to achieve this goal, the ESCAP model was used as the conceptual model of the research. This model has four factors: Organ Ware, Info Ware, Human Ware and Hard Ware which were prepared by questionnaire’s items. This is a kind of descriptive-analytical research and the collected data were analyzed using the questionnaire. The data collection method used in this research was library and field research method and the data collected based on researcher made questionnaire. The statistical population for this research were logistic deputies from all provinces of Iran, 31 logistics officials from all provinces, four logistic commanders of special areas for Disciplinary Force , 4 director generals of police logistics and four experts of police logistic. In order to check the validity of the research the initial questionnaire was given to ten specialists after consulting with experts. The right components were determined after completing and gathering the questionnaire and analyzing the initial data. And also in order to check the reliability of the research, the questionnaire was given as pretest to 45 people of statistical population. Cronbachs’s Alpha Index was calculated. The data resulted from this research’s population statistical answers were investigated using SPSS 18 software. In order to pathological study of the research the one sample t-test was used. The analysis revealed that distribution of basic items in logistic secretary has info ware harms with 95% confidence level and also in human ware aspect faced with “attitude and motivation and education and technical knowledge harms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Distribution
  • Human Ware
  • Organ Ware
  • Hardware
  • Software