بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا صورت گرفته است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری رانندگان خودرویی به تعداد 150 نفر از رده‌های صفی و ستادی ناجا از استان‌های تهران بزرگ (فاتب)، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، مازندران، هرمزگان، انتخاب‌شده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 108 نفر در نظر گرفته‌شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 916/0 محاسبه‌شده و نتایج حاصل از پاسخ به سؤالات حاکی از آن است که در بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا مؤلفه امنیت شغلی با میانگین 55/4 دارای بیشترین تأثیر و ایجاد انگیزه بهره‌برداری مناسب با میانگین 51/4 دارای کمترین تأثیر در بین مؤلفه‌های بیمه خودرویی می‌باشد. جهت پاسخ‌گویی به سؤالات از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده‌شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Car Insurance Effect in Performance of Police Drivers

نویسندگان [English]

  • Asghar Aghaee
  • Mohammad Ali Akbari
  • Reza Taher Bavaf
چکیده [English]

The purpose of the present study is to check the car insurance role in performance of police drivers. The present study methodologically is a descriptive – correlation one and objectively an applied one. The statistical population consists 150 drivers from line and staff personnels of from Tehran(Fateb),West Azerbaijan, Sistan and Baluchestan, Mazandaran and Hormozgan provinces. The sample size was considered 108 persons benefiting from Cochran formula. The validity of the questionnaire calculated as 0.916 using Cronbach's alpha index. The results derived from the answers of the questionnaires stated that the job security component with the average of 4.55 had most effect and in investigating the role of car insurance in the performance of police drivers using Kolmogorov–Smirnov test and proper utilization motivation with the average of 4.51 has the least effect among the car insurance components. One sample T-test was used to answer the questions. But based on the Friedman test and the derived results of it, the significance level equals 0.836 which was greater than 0.05. Therefore, the null hypothesis i.e. sameness of effective insurance factors priority on drivers’ performance was accepted and we cannot distinguish difference between the priority of any effective insurance factors on the performance of the drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insurance
  • Job Security
  • Motivation
  • performance
  • Police Drivers