تأثیر یکپارچگی بر عملکرد سامانه آمادی در یک سازمان نظامی

نویسندگان

چکیده

سرعت و میزان تغییرات محیطی از اثربخشی نظام‌های سنتی لجستیک کاسته است و حرکت به‌سوی سیستم‌های لجستیک نوین و توسعه‌یافته را ضروری نموده است. بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر یکپارچگی لجستیک بر عملکرد سامانه آماد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا) انجام‌شده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر روش، پژوهشی توصیفی - همبستگی به شمار می‌رود. برای جمع‌آوری داده‌های یکپارچگی لجستیک و عملکرد از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 440 نفر از کارکنان آماد فنی نهاجا می‌باشد که با کمک فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 206 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. روایی ابزار سنجش با استفاده از روایی سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که یکپارچگی لجستیک بر ابعاد انعطاف‌پذیری، کیفیت و تحویل تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Integration on the Logistic System Performance in a Military Organization

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kheirandish
  • Hasan Rezaee Lichahee
چکیده [English]

The pace and scale of environmental change reduced the effectiveness of logistics traditional systems and move towards a modern and developed logistics systems has been essential. Hence, this study aimed to investigate the effect of logistic integration on the Air Force's logistics system performance. The present study is an applied descriptive – correlation research. Standard questionnaires were utilized to collect data of logistics integration and performance. The research population is 440 logistics technical employees of Air Force in which by Cochran formula and stratified random sampling 206 employees were selected as sample. The validity and reliability of questionnaire was confirmed by construct validity and Cronbach's alpha. The result of data analysis and structural equation modeling revealed the integrity of logistics has positive and significant impact on aspects of flexibility, quality and delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics Integration
  • Logistics System Performance
  • Flexibility
  • Air Force Logistics System