بررسی تأثیر سبک‌های رهبری (تحول‌آفرین، تبادلی وعدم مداخله‌گر) بر توانمندسازی روان‌شناختی نیروی انسانی (سال 1394) (موردمطالعه: معاونت آماد و پشتیبانی ناجا)

نویسندگان

چکیده

ایجاد انگیزش لازم برای کارکنان سازمان‌های نظامی همواره از دغدغه‌های اصلی مسئولان این‌گونه سازمان‌ها به‌منظور برقراری هرچه بهتر امنیت در جامعه بوده است. دراین‌بین، تحقیقات نشان داده‌اند که سبک رهبری مورداستفاده می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد انگیزش کارکنان یا بالعکس ایفا نماید. ازاین‌رو، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر انواع سبک‌های رهبری شامل سبک تحول‌آفرین، سبک تبادلی و سبک عدم‌مداخله گر بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا هست. تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع مقایسه‌ای است. روش جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق به‌صورت میدانی و ابزار پرسشنامه است. برای این منظور تعداد 248 نفر از کارکنان کادر معاونت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور تحلیل داده‌های تحقیق از آزمون رگرسیون در نرم‌افزار20 SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان دادند که سبک رهبری تحول‌آفرین و سبک رهبری تبادلی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان یک تأثیر قوی مثبت معنادار دارند. دراین‌بین سبک رهبری تبادلی دارای اثرات بیشتری بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان نسبت به سبک رهبری تحول‌آفرین است. سایر نتایج نیز نشان دادند که سبک رهبری عدم‌مداخله گر دارای یک اثر معنادار بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان نیست. در پایان نیز برخی از پیشنهاد‌های کاربردی به‌منظور بهبود وضعیت سازمان معاونت آماد ناجا ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Effect of Leadership Styles on the Psychological Empowerment of Human Resources, A Case study of Police Logistic Secretary

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafari
  • Abbas Sarkhosh
چکیده [English]

In order to establish security in the society, creating necessary motivation for the staffs of military organization is one of the main concerns of the officials of such organizations. According to the research, leadership style have significant role in creating motivation for the staffs or vice versa. The purpose of the present research was to study the effect of different leadership styles namely transformational style, exchange style on the psychological empowerment of police logistic secretary’s staffs. The present research is an applied research and methodologically a survey-descriptive and comparative one. The field research method was used in order to collect data and the questionnaire as the instrument of the research. To serve the purpose of the study 248 staffs of secretary was selected using simple random sampling. In order to data analysis, Regression test SPSS 20 was used. The results of data analysis revealed that transformational leadership style and exchange style of leadership have strong, significant and positive effect on the psychological empowerment of the staffs. The exchange leadership style had more effect on the psychological empowerment than the transformational style. Other results indicated that the non-interventive leadership style lacks any significant effect on the psychological empowerment of the staffs. At the end, some of the applied suggestions were presented in order to improve the condition of the police logistics department.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Empowerment
  • Leadership Style
  • Police Logistic Department