اولویت‌بندی شاخص‌های پایداری شرکتی در صنعت مواد غذایی با رویکرد تلفیقی TBL-ANP

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های پایداری شرکتی در صنعت مواد غذایی با تمرکز بر صنعت محصولات لبنی با رویکرد تلفیقی می‌باشد. در مرحله اول تحقیق این تحقیق بامطالعه جامع ادبیات موضوع شامل مباحث نظری و تحقیقات پیشین اقدام به شناسایی و دسته‌بندی عوامل پایداری شرکتی با رویکرد مدل خطوط پایین سه‌گانه (شامل هشت معیار شده است که در سه گروه عوامل اقتصادی (شامل عوامل مدیریت کسب‌وکار و عوامل مالی)، اجتماعی (شامل عوامل اعتماد به پیمان، عوامل اعتماد به حسن نیت و عوامل اعتماد به صلاحیت) و محیط زیستی (شامل عوامل اثربخشی انرژی، عوامل گزارش دهی محیط‌زیست و عوامل مدیریت محیط‌زیست) طبقه‌بندی‌شده می‌گردد. هشت معیار شناسایی‌شده خود به ۱۸ زیر معیار تقسیم می‌شوند. باهدف تعیین وزن و اولویت زیر معیارهای شناسایی‌شده در قالب مدل شبکه‌ای، پرسشنامه ماتریس محور با رویکرد مقایسه زوجی طراحی‌شده و بین ۲۲ نفر از خبرگان که هم از دانش نظری و هم از تجربه در موضوع تحقیق برخوردارند توزیع گردید. در گام بعدی داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌عنوان ورودی برای اجرای روش فرایند تحلیل شبکه‌ای استفاده می‌گردد. نتایج روش نشان داد اعتماد برون‌سازمانی، شهروندی شرکتی، مصرف کمینه انرژی، گزارش محیط زیستی تولید، صلاحیت‌های مدیریتی، صلاحیت‌های فنی، قانون‌مداری و پایبندی به مقررات، به ترتیب بیشترین وزن و اولویت را در بین شاخص‌های پایداری شرکتی ۱۸ گانه در صنعت مواد غذایی دارا هستند. نتایج این تحقیق برای مدیران و تصمیم‌گیرندگان حوزه صنعت که قصد ارتقای شاخص‌های پایداری شرکتی را در سازمان خوددارند به‌ویژه در صنعت مواد غذایی مفید و قابل‌استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Corporate Sustainability Criteria in Food Industry with TBL-ANP Approach

نویسنده [English]

  • Ehsan Sadeh
چکیده [English]

Prioritizing the Corporate Sustainability Criteria in Food Industry with TBL-ANP Approach
The aim of this study is to identify and rank corporate sustainability criteria in food industry with TBL-ANP approach focusing on Dairy industry. In the first step, corporate sustainability criteria and sub-criteria were identified with a comprehensive review on the existing literature and the eight identified criteria were categorized into three categories including economical, social and environmental groups. In the next step, the eight criteria were broken down into 18 sub-criteria. Then, a matrix based and paired comparison questionnaire was designed and distributed among 22 experts with related academic experiences as well as competent experiences. Then, ANP technique was applied to prioritize research criteria using collected data from the experts. Results of ANP technique indicated external trust, organizational citizenship; energy efficiency, environmental reporting, managerial competencies, technical competencies, and commitment to laws and regulation orderly have the highs weights in the assessment. Results of study could increase the insight of managers and decision makers who aim to improve the level of corporate sustainability in their organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Sustainability
  • Triple Bottom Line (TBL)
  • Analytic of Network Process (ANP)
  • Food Industry