نوآوری سبز و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط: نقش کارآفرینی سبز در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط تلاطم بازار

نویسندگان

چکیده

ویژگی بارز اقتصاد امروز، تغییرات سریع است. توسعه صنعت و پیشرفت در اقتصاد جامعه مبتنی بر تغییر ایده‌ها و خلق نوآوری‌ها است و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه موفق نخواهد بود. بنگاه های کوچک و متوسط از عوامل مهم در رشد اقتصادی و رقابت در سراسر دنیا به شمار می‌روند هدف از تحقیق حاضر سنجش رابطه بین نوآوری سبز و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط تلاطم بازار با در نظر گرفتن نقش کارآفرینی سبز می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در شهر صنعتی رشت تشکیل می‌دهند. به‌منظور نمونه‌گیری از جامعه آماری تحقیق، با دارا بودن فهرست شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در شهر صنعتی رشت، از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شده است. مطابق روش ساتورا- ساریس ، حجم نمونه بهینه با توجه به تعداد حجم جامعه آماری، تعداد 108 نفر برآورد گردید. بدین منظور تعداد 130 پرسشنامه میان اعضای جامعه آماری تحقیق (مدیران ارشد شرکت‌ها) توزیع گردید و درنهایت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بر روی تعداد 112 پرسشنامه قابل‌تحلیل انجام شد. نتایج نشان داد بین نوآوری سبز و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط با در نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سبز ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین نوآوری سبز و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در شرایط تلاطم بازار با در نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سبز ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد بین نوآوری سبز و ایجاد صنایع جدید در شرایط تلاطم بازار با در نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سبز ارتباط معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Innovation and SMEs Development: The Role of Green Entrepreneurship in SMEs Development in the Market Turbulence Conditions

نویسندگان [English]

  • Seyed Mozaffar Mirbargkar
  • Pejman Ebrahimi
چکیده [English]

The prominent characteristic of today’s economy is its rapidly changing feature. The development of industry and progress in the economy of community is based on the change of ideas and creating innovations, and no country would be successful in passing the path of development rapidly without locating among the pioneers of science and innovation. The SMEs are regarded as important factors in economic growth and competition all over the world. The goal of present research is to assess the relationship between green innovation and SMEs development in the market turbulence conditions with regard to the role of green entrepreneurship. The results showed that there is a significant relationship between green innovation and SMEs development with regard to the mediating role of green entrepreneurship. There is also significant relationship between green innovation and SMEs development in the market turbulence conditions with regard to the mediating role of green entrepreneurship. The findings also showed that there is no significant relationship between green innovation and creating new industries in the market turbulence conditions with regard to the mediating role of green entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Innovation
  • Green Entrepreneurship
  • SMEs Development
  • Market Turbulence