شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مرتبط با سازه هماهنگی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک تاپ سیس (مطالعه موردی: یک شرکت تولیدی وابسته به وزارت دفاع)؛

نویسندگان

چکیده

مفهوم هماهنگی در مدیریت زنجیره تأمین، از دیدگاه نقش‌آفرینان این زنجیره با همدیگر متفاوت است؛ به‌طوری‌که این اختلاف دیدگاه میان آن‌ها، سبب ناهماهنگی بیشتر در کل زنجیره تأمین‌شده است. بنابراین با توجه به اهمیت این مقوله در عملکرد زنجیره تأمین، لزوم تبیین مفهوم هماهنگی در قالب مدلی علّی ضروری به نظر می‌رسد. مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش‌برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. اما مهم‌ترین قدم در این زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیره تأمین است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر با سازه هماهنگی زنجیره تأمین شرکت موردنظر با استفاده از تکنیک تاپ سیس است. در تحقیق حاضر ابتدا عوامل مرتبط با سازه هماهنگی زنجیره تأمین توسط پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان این صنعت شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند، سپس با استفاده از تکنیک تاپ سیس، به‌عنوان یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، این عوامل رتبه‌بندی گردیدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که عواملی چون نگرش به همکاری، جَو (فرهنگ هماهنگی) و تسهیم اطلاعات در این صنعت بیش‌ترین تأثیر را در پیاده‌سازی این سازه هماهنگ‌کننده داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Ranking the Factors Related to Coordination Structures of Supply Chain, Using TOPSIS (Case Study: A Production Company Affiliated to the Ministry of Defense)

نویسندگان [English]

  • Farshid Farrokhizadeh
  • Mohammad Moghadasi
  • Hamid Farrokhizadeh
چکیده [English]

The concept of coordination in supply chain management, is different from the perspective of actors of the chain together; so that the difference view between their, is cause more inconsistency the entire supply chain. So according to the importance of this issue in supply chain performance, the need to clarify the concept of coordination in the form of a causal model is necessary. Supply chain management as one of the most interesting and challenging issues of management in the new millennium. But the most important step in this regard, is identifying the factors affecting the implementation of supply chain management. This study aims are to identify and rank the factors related to coordination structures of supply chain of company, Using TOPSIS. In this study first factor related to supply chain coordination structures in Production Company is identified and grouped, Then using TOPSIS, as a multi-criteria decision making techniques, these factors were ranked. The results of this study indicate that factors such as attitude to cooperate, atmosphere (Culture Coordination) and information sharing in this industry have the greatest impact on the implementation of the coordinator structural.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Supply Chain Coordination
  • Supply Network of Company
  • Techniques TOPSIS