ارائه چارچوبی علّی برای توسعه مدیریت زنجیره تأمین پایدار صنعت گاز با تکنیک دیمتل فازی

نویسنده

چکیده

ببرای استفاده از منابع، زمان، پول جهت تسهیل سیستم مدیریت زنجیره تأمین پایدار (SSCM) به بهترین شکل، بررسی ابعاد کلیدی این سیستم، امری ضروری و حیاتی است. لذا در این پژوهش، ابتدا با مرور گسترده ادبیات و شناسایی ابعاد کلیدی مدیریت زنجیره تأمین پایدار، چارچوبی مفهومی از این سیستم شامل 10 مؤلفه اصلی در صنعت گاز کشور پیشنهاد و ازنظر روایی تأیید شدند. سپس با توزیع 220 پرسشنامه و نهایتاً جمع‌آوری و تحلیل 190پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مربوط به داده‌های هر یک از ابعاد، پایایی تحقیق تأیید شد. در ادامه با استفاده از آزمون‌های آماری (کولموگوروف- اسمیرنوف و میانگین) میزان مطلوبیت ابعاد در صنعت گاز بررسی شدند، به‌طوری‌که صنعت گاز درمجموع ازنظر عوامل کیدی مؤثر در توسعه سیستم SSCM در وضعیت مطلوبی قرار دارد، هرچند که در چهار حوزه «مالیات بر کربن» و «برنامه‌های آموزش پایداری به کارکنان»، «آموزش پایداری شرکت به مدیران» و «فعالیت‌های آگاهی‌بخشی به جامعه درباره پایداری» وضعیت چندان مناسبی ندارد و می‌باید تقویت گردد. در پایان، با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، شدت (میزان تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری) روابط میان عوامل تعیین شدند. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت‌های آگاهی‌بخشی به جامعه درباره پایداری، تأثیرگذارترین و برنامه‌های آموزش پایداری به کارکنان، تأثیرپذیرترین عامل میباشد که توجه بیشتر مدیران صنعت گاز را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Causative Framework to Develop Sustainable Supply Chain Management of Gas Industry Using Dematel Fuzzy Technique

نویسنده [English]

  • Mehdi Ajalli
چکیده [English]

In order to use resources, time and money to ease the Sustainable Supply Chain Management (SSCM) in an effective way, surveying key features of this system is mandatory. So in the present study, first of all, widely reading the literature and identifying key features of stanch supply chain management, a conceptual framework of the system including 10 main factors in the country’s gas industry were suggested and theoretically confirmed. Then, distributing 220 questionnaires and finally gathering and analyzing 190 questionnaires and calculating Cronbach’s alpha of each data, the perpetuity of the research is conformed. Then using statistical tests (Kolomogorov-Smirnow) the desirability in gas industry was tested. On the whole the gas industry regarding key influential factors in improving SSCM system was desirable. Although, in four area << Tax on Carbon>> and <> and, <> and <> the situation is not good enough and must be improved. Finally, using Dematel Fuzzy technique, the intensity (effectiveness and affectedness) of relations among factors determined. The results indicated that social informing activities about stability was the most effective one and stability instruction plans for the staffs was the most affected factors which requires more attention on the side of managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Supply Chain Management
  • Kolomogorov-Smirnow Test
  • Average Test
  • Dematel Fuzzy
  • Gas Industry