عوامل مؤثر بر الگوی تدوین استانداردهای مرکز تعمیرات سلاح

نویسندگان

چکیده

برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، هر نوع خدماتی باید در یک چارچوب مشخص تبیین و ارائه شود و این چارچوب‌ها را می‌توان با استاندارد تعریف کرد، درست به همین دلیل است که، استاندارد می‌تواند نتایج کاملاً ملموسی را در پیشرفت سازمان به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر، باهدف تدوین استانداردهای مرکز تعمیرات سلاح معاونت آماد و پشتیبانی ناجا و طرح سؤال اصلی مبنی بر اینکه استانداردهای مرکز تعمیرات سلاح معاونت آماد و پشتیبانی ناجا کدامند، پاسخ به سه سؤال در خصوص ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تأثیرگذار بر استاندارد مرکز تعمیرات سلاح معاونت آماد و پشتیبانی ناجا را مدنظر قرار داده و به پژوهش جهت پاسخ‌گویی به آن‌ها پرداخته است. روش تحقیق این پایان‌نامه از نوع توصیفی پیمایشی و ازلحاظ هدف کاربردی - توسعه‌ای است. این تحقیق بر آن است تا با بررسی ادبیات تحقیق ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تأثیرگذار بر استانداردهای مرکز تعمیرات سلاح معاونت آماد و پشتیبانی ناجا را ارائه کند. جامعه آماری پژوهش شامل 130 نفر از مدیران و کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، معاونین و مدیران نگهداری و تعمیرات استان‌ها و مرزبانی می‌باشد و نمونه پژوهش به‌صورت تمام شمار می‌باشد. پایایی پرسشنامه 843/0 محاسبه‌شده و از آزمون‌های پارامتریک و نا پارامتریک همچون آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تأیید نرمال بودن داده‌های آزمون و جهت تأیید و یا رد ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها از آزمون t و بار عاملی استفاده‌شده است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که استانداردهای مرکز تعمیرات سلاح معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ابعاد هفت‌گانه (فضا، نیروی انسانی، ابزارآلات و تجهیزات، فرآیند، ایمنی و امنیت، ظرفیت تعمیراتی، نظام آراستگی) می‌باشند که با بار عاملی و آماره t به ترتیب بالاتر از 3/0 و 96/1 مورد تأیید قرار گرفتند که این ابعاد نیز هر یک دارای مؤلفه‌ها و شاخص‌های متنوعی مرتبط با هر یک از ابعاد هستند. لذا معاونت آماد و پشتیبانی ناجا نیاز دارد با توجه به یافته‌های این پژوهش به ابعاد پیش‌گفته، در استانداردسازی مرکز تعمیرات سلاح معاونت آماد و پشتیبانی ناجا توجه جدی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Editing Template of Weapon Maintenance Standard for Police Logistic and Supply Secretary

نویسندگان [English]

 • Asghar Aghaee
 • Farzad Nadri
 • Milad, Aghaee
 • Jafar Zeynali
چکیده [English]

In order to improve the productivity and optimum usage of the available resources and facilities, any services should be presented in definite and clear framework. These formworks can be defined using standards and that is why standards can have tangible and important role in the success of an organization. The present study, aiming at effective factors on editing template of weapon maintenance standards for police logistic and supply secretary and planning the main question of what are the maintenance standards of police logistic and supply. The present paper also answered three questions about dimensions, effective indexes and component on the standards for weapon maintenance center. The research methodology is survey-descriptive and objectively applied-development one. The statistical population was 130 managers and specialists of supply and logistics staffs, assistants and managers of preservation and maintenance of provinces. Reliability of the questionnaire was 0.843. In order to support the the normality of data, parametric or non-parametric tests such as Kolomogorov-Smironov test and to support or reject the dimensions, components and indexes the T-test and load factor were used. The results indicated that the weapon maintenance standards for police logistic and supply secretary had 7 dimensions (space, human resource, tools and facilities, process, safety and security, maintenance capacity, refinement system). These dimensions verified with loading factor and T-Statistical greater than 0.3 and 1.96 respectively. However, police logistic and supply secretary should pay special attention to standardization of weapon maintenance standards for police logistic and supply secretary according to the results of the present paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Standard
 • space
 • Safety
 • Process
 • Human resource
 • Refinment System
 • Tools and Facilities