ارزیابی چابکی تأمین‌کنندگان کالاهای عمومی در یک سازمان دفاعی

نویسندگان

چکیده

یک سازمان دفاعی، زمانی چابک خواهد بود که تأمین‌کنندگان آن به‌واسطه اهرم کردن دانش و همکاری داخلی و بین سازمانی، قادر باشند به‌صورت سریع و کارا همه منابع موردنیاز را خلق، تولید و پشتیبانی کنند. در این صورت، بررسی معیارهای چابکی، برای انتخاب تأمین‌کننده چابک، برای ارسال محصولات به مصرف‌کننده‌ها موردنیاز هر سازمان دفاعی و از ضرورت‌های این تحقیق است. هدف این مقاله شناسایی و ارائه معیارهای چابکی برای تعیین اوزان تأمین‌کنندگان به‌منظور تأمین کالای عمومی در یک سازمان دفاعی است. در این خصوص پس از بررسی ادبیات موضوع، معیارهای اصلی "حساسیت و پاسخگویی نسبت به بازار، انعطاف‌پذیری، سرعت تحویل کالا، کیفیت محصولات و خدمات " شناسایی شد و با انجام یک تحقیق میدانی و استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند معیاره، اوزان مناسب تأمین‌کنندگان محصول احصا و بر اساس آن، تأمین‌کننده مناسب انتخاب شد. برای اثبات روائی و پایائی تحقیق نیز از فرمول لاشه و آلفای کرونباخ استفاده‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agile Evaluation of General Goods Suppliers in a Defense Organization

نویسندگان [English]

  • Morteza Jebelle
  • Hosseinali Hasanpour
چکیده [English]

A defense organization will be agile when its suppliers through leveraging knowledge and internal and intra-organizational cooperation are able to create, produce and support the required resources quickly and efficiently. In this case, surveying agile criteria in order to choose the agile supplier to send the products are required by the organization and is one of the musts of the stuff. The purpose of this paper is to recognize and present agile criteria to assign suppliers in order to supply general goods of a defense organization. Regarding this issue after reading the literature, the main criteria “sensitivity and responsibility toward market, flexibility, delivery speed, quality of goods and services” were recognized and by doing a field research and using multi scale decision making technique, the suppliers selected and the proper supplier selected. In order to prove validity and reliability of the research, the Lashe formula and Cronbach’s alpha were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile organization
  • Agile Criteria
  • Supplier selection
  • Product Supplier Weight
  • Multi-Criteria Decision Making