نقش زیرساخت‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد زنجیره تأمین؛ مطالعه موردی

نویسندگان

چکیده

امروزه مدیریت زنجیره تأمین در مرکز رقابت سازمان‌ها قرار دارد و شرکت‌ها برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین از ابزارهای مختلفی نظیر مدیریت دانش استفاده می‌کنند. بسیاری معتقدند که شرکت‌هایی که سریع‌تر بتوانند دانش را کسب و به‌کارگیرند در بازار رقابتی موفق‌تر خواهند بود. این پژوهش به دنبال بررسی نقش زیرساخت‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان شرکت به تعداد 357 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 185 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش ازنظر هدف، توصیفی و ازنظر نوع استفاده کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی است که در آن از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. روایی ابزار با مراجعه به نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ تأیید شد. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 22SPSS نشان داد که میان زیرساخت‌های مدیریت دانش و عملکرد زنجیره تأمین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین، منابع انسانی، فرهنگ‌سازمانی، فناوری و ساختار سازمانی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر عملکرد زنجیره تأمین هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge Management Infrastructure on Improving Supply Chain Performance: Case Study

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kheirandish
  • , Ali Baniyani
چکیده [English]

Considering the extensiveness and diversity of levels’ demands in different regions and missions, surrounding changes, current threats and limitations, the police logistic operation in critical and normal conditions have specific complexities. The research’s main question is: “What are the fundamental considerations in passive defense of facility location and decentralization of Police logisticcenters?” The main hypothesis of the research is: “the fundamental considerations of passive defense include deception, camouflage, separation and dispersion and decentralization of police logistics facilities would results in increasing deterrence, decreasing vulnerability and continuing necessary activities in order to supply the lines requirement. This paper carried out regarding the fundamentals of passive defense theory, and benefiting descriptive and analytical kind of research and using SPSS software. The population sample of the research was consisted of 75 people including logistics secretaries of the provinces and staff and independent employees’ of police. Based on the acquired results, the separation and dispersion, camouflage and deception principles have significant effects on the location and decentralization of logistic facilities of police. In order to conduct these principles, the effective components, mission and region indices should be recognized and managed properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive defense
  • location
  • Decentralization
  • Police Logistic Facilities