ارائه مدل علّی مؤلفه های مؤثر بر توسعه موفق کنترل فرآیند آماری در صنعت گاز با استفاده از تکنیک - دیمتل فازی؛

نویسنده

چکیده

در این پژوهش پس از مرور مفهومی ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز، مدلی مفهومی شامل 02
مؤلفه اصلی در توسعه موفق سامانه کنترل فرآیند آماری در صنعت گاز کشور )به عنوان 02 سؤال تحقیق(
پیشنهاد و ازنظر روایی تأیید شدند. در ادامه با توزیع 311 پرسشنامه و درنهایت جمع آوری 251 پرسشنامه و
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مربوط به داده های هر سؤال، پایایی تحقیق تأیید شد. سپس با استفاده از
آزمون های آماری )چولگی کشیدگی و میانگین( سؤال اصلی تحقیق و سؤال های فرعی پیشنهادی تأیید -
شدند به طوری که صنعت گاز ازنظر مؤلفه های مؤثر در توسعه سامانه کنترل فرآیند آماری در وضعیت مطلوبی
قرار دارد. در پایان با عنایت به حساسیت موضوع پیاده سازی در میان مدیران صنعت گاز، با استفاده از روش
دیمتل فازی، شدت )میزان تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری( روابط میان مؤلفه ها تعیین و درنهایت مؤلفه ها به
ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که دسترس پذیری داده ها، تأثیرگذارترین و
اشتراک گذاری دانش تأثیرپذیرترین مؤلفه میباشد که باید توجه زیادی به آن ها شود. با عنایت به مدل
پیشنهادی، یک برنامه عملی برای تقویت مؤلفه ها به ترتیب اهمیت و پیاده سازی سامانه کنترل فرآیند آماری
در صنعت گاز فراهم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

b Presenting a Causative Model of Success Implementation Factors of Statistical Process Control in Gas Industry Using FDEMATEL

نویسنده [English]

  • Mehdi Ajalli
چکیده [English]

In this research, after the literature review and interview with experts of gas industry, a conceptual model with 12 factors (as 12 secondary hypotheses of research) were identified in successful development of Statistical Process Control (SPC) in gas industry, and they were confirmed with validity. Then through distribution of 300 questioners and finally gathering 250 of them and by using statistical tests (Skewness-Kurtosis and mean) the main question of the research and secondary suggested question of this research confirmed, and thus according to effective factors of Statistical Process Control development the condition of gas industry was desirable. Finally, considering the sensitiveness of the issue, the relationship between factors and their ranking studied using fuzzy DEMATEL model. The conclusion of this research explained that data accessing is the most effect factor and knowledge sharing is the most affect factor, for focusing in Gas Company. According to this model and done ranking, a practical program was proposed for strengthening of factors as well as the importance and implementation of SPC system in gas industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical Process Control
  • Quality
  • Mean Test
  • Fuzzy DEMATEL
  • Gas Company