بررسی نقش تولید الکترونیکی در ارائه محصولات باکیفیت؛

نویسندگان

چکیده

تولید الکترونیکی یک روش سیستمی است که عملیات تولیدی را قادر می سازد تا به واسطه استفاده از
اینترنت و فناوری برتر و گسترده )به عبارت دیگر بدون سیم، تحت وب و امثال این ها( به طور موفقیت آمیزی با
اهداف عملکردی سازمان منسجم گردد. این مقاله به بررسی نقش تولید الکترونیکی بر کیفیت محصولات در
شرکت ایران خودرو پرداخته است. جامعه آماری تحقیق تعداد 241 نفر از مدیران ارشد تولیدکنندگان قطعات
خودرو در نظر گرفته می شود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی تعداد 141 نفر
به عنوان نمونه انتخاب شدند. نقش تولید الکترونیکی و متغیرهای کیفیت محصولات در قالب آزمون t تک
نمونه ای موردبررسی و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و LISREL مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته
است. نتایج تحقیق نشان داد تولید الکترونیکی باکیفیت محصولات و کاهش ضایعات و کاهش هزینه های
کیفیت و کاهش میزان دوباره کاری و قابلیت اطمینان کالا نسبت به رقبا و درصد کاهش عرضه کننده و
افزایش رضایت مشتریان ارتباط معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

c Assessing Electronic Production Role in Presenting High Quality Products

نویسندگان [English]

  • Hasan Farsijani
  • Abbas Rad
  • Mina Aghaei
چکیده [English]

Electronic production is a systematic method in which enables the production operation through using internet and high and prevalent technology (i.e. wireless, online etc. The present paper assessed the electronic production on the quality of products in Iran Khodro Company. The statistical population of the research consisted of 240 high-rank piece production managers of Iran Khodro Company which using Cochran formula and random sampling, 148 persons selected among them. The role of electronic production and quality variables of the products assessed using t-test analyzed using SPSS and LISREL statistical software. The results of the research revealed that there is a meaningful relation between products quality, reducing wastage, and reducing quality expenses and confidence capability of product in comparison with other rivals, and increasing the satisfying factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Production
  • Quality
  • Knowledge Management Capabilities
  • Customer Relation Management