شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات نگهداری و تعمیر وسایل پرنده، با استفاده از تکنیک فرآیند شبکه - تحلیلی فازی؛

نویسندگان

چکیده

نگهداری و تعمیر نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، کاهش ریسک، افزایش بازدهی،
امنیت تجهیزات را بر عهده دارد و راهبردهای آن از جایگاه ویژه ای در صنایع برخوردار است. استهلاک و
فرسایش مداوم دستگاه ها و تجهیزات، بخش عمده ای از هزینه های تولید یک مجموعه صنعتی است. این
هزینه ها، بسته به نوع صنعت، 11 الی 16 درصد هزینه تولید را شامل می شود. هزینه های تعمیر و نگهداری یک
هواپیما در طول عمر آن، دو تا سه برابر قیمت هواپیما است. بنابراین توانایی شرکت های هواپیمایی و کشورها
در کاهش این هزینه ها نقش بارزی در سودآوری صنعت ترابری هوایی خواهد داشت. این تحقیق باهدف
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات نگهداری و تعمیر وسایل پرنده انجام شده است . برای
یافتن معیارهای مناسب و مؤثر بر نگهداری و تعمیر، ضمن بررسی متون علمی، نظرات خبرگان صنعت نت
هواپیما اخذ و با استفاده از پرسشنامه داده ها جمع آوری گردیده است. در این راستا عوامل محیطی و ایمنی،
عوامل نیروی انسانی، عوامل تجهیزاتی و تدارکاتی و عوامل ساختاری و مدیریتی شناسایی گردید و سپس با
بهره گرفتن از تکنیک فرآیند شبکه تحلیلی فازی به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره به
رتبه بندی این عوامل پرداخته شده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان داد که عامل نیروی انسانی،
مهم ترین معیار برای بهبود کیفیت خدمات نگهداری و تعمیر وسایل پرنده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking and Identifying Effective Factors on the Quality of Preservation and Maintenance of Flying Objects, Using ANP Technique

نویسندگان [English]

  • Davood Gharakhani
  • Rasoul Rezaei
چکیده [English]

Preservation and maintenance have important role in preserving certainty capability, availability, reducing risk, increasing output and security of equipment and its guidelines have specific place in industries. Continuous depreciation and erosion of equipment and systems are major part of production expenses of industrial complex. These expenses, depending on the kind of industry, include 11 up to 16 percent of production expenses. Preservation and maintenance expenses of an airplane equal two or three times of its price. Therefore, the ability of airplane agencies and countries in reducing these expenses have significant role in profiting of the air transportation industry. The present research aimed at identifying and ranking effective factors on the quality of preservation and maintenance of flying objects. In order to find proper and effective criteria on preservation and maintenance, not only we studied different literature regarding this issue, but benefited the advices of experts of the industry. The data collected using questioners. To achieve this, factors such as safety and environmental, human resource, equipment and munition and structural and managing factors identified. Then, using ANP fuzzy technique as a way of multi-criteria decision-making, we ranked the mentioned factors. The results revealed that humane factor is the most important criteria in improving the quality og preservation and maintenance of flying objects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Preservation and Maintenance
  • Fuzzy ANP