بررسی نقش نگرانی های زیست محیطی بر رابطه میان آمیخته بازاریابی سبز و خرید سبز - )موردمطالعه: مصرف کنندگان لوازم خانگی برقی فروشگاه فرهنگیان شهرستان علی آباد کتول

نویسندگان

چکیده

تحقیقات نشان داده که بازاریابی محصولات سازگار با محیط زیست باعث افزایش سودآوری می گردد.
ازآنجایی که لوازم خانگی مصرف کنندگان زیادی دارد، لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه آمیخته بازاریابی
سبز بر خرید سبز مصرف کنندگان لوازم خانگی برقی فروشگاه فرهنگیان شهرستان علی آباد کتول با
تعدیل کنندگی نگرانی های زیست محیطی در سه ماه اول سال 1315 می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف،
کاربردی و برحسب روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی، از نوع علی است. به منظور محاسبه حجم نمونه -
از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده و 230 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان
نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین آن ها توزیع شد و 213 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید.
داده های به دست آمده به کمک نرم افزار 20 SPSS و سه Smart PLS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش
نشان دهنده تأیید پنج سؤال اول پژوهش شامل رابطه مثبت و معنادار هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی سبز
و خرید سبز و تعدیل شدن رابطه محصول سبز بر خرید سبز توسط نگرانی های زیست محیطی بوده است، اما
سؤال های ششم، هفتم و هشتم رد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Role of Environmental Concerns on the Relationship between Green Marketing Mix and Green Buying (Case Study: Electric Home Appliances of Farhangian

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zanganeh
  • Hormoz Mehrani
  • Fariba Khammar
چکیده [English]

Results of several researches showed that marketing of environmental friendly products leads to profitability. Since home appliances have lots of consumers, so the goal of this research is to investigate the relationship of Green marketing mix and green buying behavior of Farhangian Store consumers of electric home appliances in Aliabad Katool city by means of moderating role of environmental concerns in the first 3 months of 2016. The current research is an applied research and the method used for collecting data is a survey-descriptive and casual one. In order to calculate the sample size, we have used Kerjesey and Morgan table with 230-statistic population using random sampling method. The questionnaires distributed among the population and 213 usable questionnaires collected. Received data analyzed using SPSS 20 and Smart PLS 3 software. The results showed that 5 hypothesis including positive and meaningful relationship of each element of green marketing mix on green buying behavior and green product on green buying behavior with moderating role of environmental concerns have been accepted, but the sixth, seventh and eighth hypothesis were rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social responsibility
  • Green Marketing
  • Green Marketing Mix
  • Environmental Concern
  • Green Buying