آسیب‌های حوزه مالی آماد و پشتیبانی سازمان‌های نظامی- انتظامی از دیدگاه مسئولین مالی

نویسندگان

چکیده

امروزه بیشتر سازمان‌ها به دنبال ارتقای سطح کارایی کارکنان بوده و در صدد رسیدن به بهترین الگو برای تنظیم اهداف عالی سازمانی می‌باشند. در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی آسیب‌های حوزه مالی یک سازمان نظامی – انتظامی، با استفاده از مدل سه‌شاخگی در سه زمینه ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است که از طریق پرسشنامه بسته و با هدف ارزیابی آسیب‌های حوزه مالی در سازمان نظامی - انتظامی از دیدگاه مسئولین مالی انجام‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مسئولین مالی سازمان بوده که به‌صورت هدفمند و تمام شمار 60 نفر انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته در خصوص آن‌ها اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری بیشتر در حوزه رفتاری مشتمل بر عوامل 1- عامل روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان 2- عامل مدیران و کارکنان 3- عامل آموزش می‌باشد و کمترین آسیب مرتبط به عوامل محیطی که گویه های؛ 1- عامل موارد بالادستی و دیگران 2- عامل تعامل منطقی با محیط علمی بیرونی 3- عامل ارتباط بسترهای قانونی و حقوقی به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر آسیب‌های حوزه مالی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vulnerability in Financial Area of Logistics in a Military - Police Organizations from the Point of View of Financial Authorities

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Nikookar
  • Siavash Nosratpanah
  • Ali Jalalvand
  • Ruhollah Noroozi
چکیده [English]

Nowadays most of organizations are trying to improve the efficiency of their staff and achieving the best model for adjusting the high goals of the organization. In the present research, we tried to investigate the criteria and pathology of indexes, evaluating, and categorizing the vulnerabilities of financial area in police organizations using]’ m`1-218/322t nbcnm,hree-box model in structural, behavioral and grounded areas. This is a descriptive and survey research. The closed questionnaire with the aim of evaluating the pathologies of financial area in police organizations from the point of view of financial authorities carried out in this research. Statistical population of the present research includes all the financial authorities of police organization. The population was purposeful, all counting and 60 individuals selected, and the questionnaire of the researcher fulfilled. The results indicated that the vulnerability in behavioral area consists of 1. Human relation factor between management and staffs, 2. Managers and staffs factor,3. Education factor. The least vulnerability was in environmental factor, which consists of 1. Superior item factor and others 2. Logical interaction with external scientific community 3. Relation of legal and juridical ground factors have the most effects on the vulnerabilities of financial area respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • Financial area
  • Three-box model
  • police organization