نقش سرمایه اجتماعی در یکپارچگی زنجیره تأمین

نویسنده

چکیده

واکنش سریع به نیازهای مشتریان، شرایط رقابتی بسیار سخت در بازار و افزایش سطح تحولات محیطی، مسائلی است که امروزه سازمان‌ها با آن روبه‌رو هستند و بی‌توجهی به خواسته‌های مشتریان، سبب خارج شدن شرکت‌ها از بازار رقابت می‌شود. باوجود پیچیدگی‌های رقابتی، مدیریت زنجیرهٔ تأمین به موضوعی حیاتی و تأثیرگذار مبدل گشته‌اند. از سوی دیگر، سرمایهٔ اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهم‌تری نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان‌ها و جوامع ایفا می‌کند. مفهوم سرمایهٔ اجتماعی به پیوندها، و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به‌عنوان منبع باارزش اشاره دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می‌شود. بر این اساس، تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در یکپارچگی زنجیره تأمین انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، تحقیقی کاربردی است و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی است. از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و به‌طور مشخص مبتنی بر مدل‌سازی معادله ساختاری می‌باشد. هم‌چنین به لحاظ زمانی نیز تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی می‌باشد. در این پژوهش جامعهٔ آماری کارکنان خودرو دیزل وابسته به ایران‌خودرو به تعداد 460 نفر بودند که تعداد 210 نفر از آن‌ها بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده از نوع میدانی است که جهت گردآوری اطلاعات مربوط به یکپارچگی زنجیره تأمین از پرسشنامه فلاین و همکاران (2010) با 18 گویه و سرمایه اجتماعی برگرفته از مطالعات فضلی و هوشنگی (1393) استفاده گردید. مقیاس اندازه‌گیری متغیرها به‌صورت مقوله‌ای و بر اساس طیف پنج مقیاس لیکرت است. یافته‌های تحقیق نشان داد سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی بر یکپارچگی زنجیره تأمین دارد. همچنین ابعاد ارتباطی و ساختاری بر یکپارچگی زنجیره تأمین مؤثر است و بعد شناختی در سازمان تأثیری بر یکپارچگی زنجیره تأمین ندارد.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Capital in Supply Chain Integrity

نویسنده [English]

  • Hjiyeh Rajabi Farjad
چکیده [English]

Rapid reaction to demands of the customers, difficult competitive conditions in the market and an increase in environmental evolutions are the issues most of the organizations are engaged and indifference to the needs of customers results in overrunning of companies in the competitive market. Despite the competitive complexity, supply chain management is an important and effective issue. Furthermore, social capital is a novel concept, which has important role than physical and human capital in societies and organizations. The concept of social capital refers to connection, alliances among the members of a network as a valuable source and by creating norms and mutual trust results in achieving of the member’s goals. Therefore, the present research carried out with the aim of evaluating the role of social factor in the integrity of supply chain. The present paper is an applied one from purpose pint of view and descriptive and survey kind of research.The relation among the variables of the research is correlational and based on structural equation modeling. This is a cross sectional kind of research. The statistical population of the present research is the Iran khodro Dissel’s staffs. It consists of 460 individuals in which 210 individual selected using Morgan table. The field method used for data collection and feline questionnaire (2010) used to collect data related to integrity of supply chain with 18 questions and the social capital using Fazli and Hushangi (1393) researches. The rating measurement scale based on Likert Scale used in the present research questionnaire. The results indicate positive effect of social capital in supply chain integrity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Supply Chain Integrity
  • Iran Khodro Dissel