طراحی مدل ارزیابی اقتصادی تعمیرات خودروهای سبک در ناجا

نویسندگان

چکیده

با توجه به امکانات و حجم سرمایه‌گذارهای صورت گرفته در مراکز تعمیرات خودروهای سبک ناجا، تعیین اقتصادی بودن فعالیت‌های تعمیراتی و استفاده بهینه از منابع موجود، اهمیت فراوانی دارد. زیرا در صورت اقتصادی نبودن فعالیت‌ها و به‌عبارت‌دیگر زیانده بودن مراکز تعمیراتی، تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رویه‌های جاری و توانمند کردن مراکز برای استفاده صحیح از امکانات، تجهیزات و همچنین منابع مالی و انسانی، می‌تواند از اتلاف و هدر رفت سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری نموده و گام مؤثری در راستای صرفه‌جویی و مدیریت بر منابع برداشته شود.هدف این تحقیق، به دست آوردن مدل مطلوب ارزیابی اقتصادی تعمیرات خودروهای سبک در ناجا است و لذا جزو تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. روش انجام تحقیق پیمایشی می‌باشد که در مقطع زمانی یک‌ساله انجام‌شده است. چهار مرکز تعمیرات خودرویی سبک در ناجا، نمونه‌های آماری این تحقیق را تشکیل داده‌اند که بر اساس نظر خبرگان تعمیراتی، به روش قضاوتی یا هدفمند انتخاب گردیدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، تعداد خودروهای سبک تحت پوشش تعمیرگاه و تعداد خودروهای تعمیر شده در نقطه سربه‌سر به‌عنوان عوامل اصلی برای ارزیابی اقتصادی تعمیرات خودروهای سبک در ناجا محسوب می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Economic Assessment Model for Police Light Vehicles Repairing

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Hafeziyeh
  • Hamed Rezaee
  • Seyyed Jafar Armin
چکیده [English]

Based on the investments and facilities in repair centers of police cars, determinig their economic feasibility maintenance activities and optimal use of existing resources is of great importance. An effective step towards conservation and management of resources removed. The aim of this study was to obtain favorable economic model in component repair of light vehicles of the police. This research considered as an applied research. To gather information, after the preliminary plan and determining the research question, to explain the theoretical foundations of the research, library method used and in order to gather repair centers information, viewing tools, field visits, and analysis of documents used. Data collection method of the present research was survey research method using cross sectional method that carried out in one year. The method in which the researcher used was statistical and economic analysis and descriptive analytic formulas. Based on the expert technician’s opinion, using judgmental and purposeful method, among the 70 repair centers of the statistical population, 4 centers selected as statistical population samples. The results can generalized for all automotive repair centers. The results indicated that, the number of light vehicles covered in repair centers and the number of repaired cars in break-even point is the central factor for economic assessment of repairing light vehicles of police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model Designing
  • Economic Assessment
  • Repair of Light Vehicles
  • Break-Even Point