امکان‌سنجی پیاده‌سازی و اجرای زنجیره تأمین سبز در سامانه آمادی یکی از سازمان‌های نظامی- انتظامی کشور

نویسندگان

چکیده

در دنیایی که به‌طور دائم در حال تغییر و تحول است، ضرورت بروز واکنش‌های مناسب از سوی سازمان‌ها اعم از خدماتی، تولیدی و صنعتی دوچندان شده است. مدیریت زنجیره تأمین سبز به‌عنوان تحولی نوین در این حوزه، بهبود عملکرد زیست‌محیطی و اقتصادی را برای سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد. با این رویکرد، پژوهش حاضر باهدف امکان‌سنجی پیاده‌سازی و اجرای زنجیره تأمین سبز در سامانه آمادی یکی از سازمان‌های نظامی- انتظامی کشور انجام شد. پژوهش پیش رو از دید هدف کاربردی است؛ و ازنظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی - پیمایشی به شمار می‌رود؛ برای جمع‌آوری داده‌های مؤلفه‌های تحقیق هم از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از ادبیات تحقیق بهره جسته شد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق به‌صورت تصادفی ساده می‌باشد. جامعه آماری تحقیق 325 نفر از مدیران و کارکنان یکی از یگان‌های نظامی- انتظامی مستقر در مرکز می‌باشد که با توجه به تعیین حجم نمونه از روش کوکران، تعداد جامعه نمونه 176 نفر برآورد گردید. روایی ابزار سنجش با استفاده از روایی سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که سازمان موردمطالعه امکان پیاده‌سازی و اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز را دارد. با توجه به سطح معناداری عوامل زنجیره توسط نرم‌افزار لیزرل، خرید سبز و مدیریت محیط داخلی به ترتیب بالاترین رتبه‌ها را دریافت نمودند. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت بهبود در پیاده‌سازی و اجرای مدیریت زنجیره سبز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of the Implementation of Green Supply Chain and Logistics System in a Military - Police Organizations

نویسندگان [English]

  • Hassan Rezaee Lichahee
  • Zohreh Habibi Fomashi
چکیده [English]

In a world that is constantly changing and evolving, the need has doubled for reactions on the part of organizations including services, manufacturing, and industry. Green supply chain management as a new development brought in this area, improved environmental and economic performance for the organization. In this study, a feasibility study aimed at the implementation of green supply chain in the supply system of one of the military organizations was carried out .The present study is an applied research, a descriptive - survey research was utilized to collect data from the questionnaire made from the provided literature. This study is random sampling. The research population consists of 325 managers and employees in one of the military units deployed in the center. Based on determining the sample using Cochran method, 176-sample population was estimated.The validity of the measurement instrument using validity and reliability confirmed by Cronbach's alpha. The results of the data analysis and structural equation modeling indicated that under study organization has the possibility of implementation of green supply chain management. Due to the significant level of supply chain software LISREL, green purchase, and indoor Management received the highest ratings, respectively. Finally, some suggestions presented for improvement in the implementation of green supply chain management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • logistics
  • Green supply chain
  • Implementation
  • Military