سیستم پشتیبان تصمیم برای انتخاب بهترین تأمین‌کننده به کمک شبکه عصبی خودسازمان‌ده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

چکیده

انتخاب تأمین‌کننده مناسب در زنجیره تأمین یک موضوع راهبردی و مهم در سازمان‌ها است. ماهیت این تصمیمات معمولاً پیچیده و بدون ساختار است. در این مطالعه، خودسازمان‌دهی شبکه‌های عصبی برای تصمیم‌گیری برای تصمیم‌گیری انتخاب عرضه‌کننده در محیط سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری ارائه‌شده است. در این مقاله، ابتدا معیارهای اثرگذار بر انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از روش خبرگی و پرسشنامه مشخص می‌گردد. سپس با استفاده از تکنیک شبکه عصبی خود سازمانده تأمین‌کنندگان موجود خوشه‌بندی می‌شوند و با توجه به معیار مدنظر، خوشه برتر معرفی می‌گردد. با حضور تأمین‌کننده جدید معیارهای وی با خوشه برنده مقایسه گردیده و در مورد رد یا پذیرش تأمین‌کننده تصمیم‌گیری می‌شود. خروجی این مدل انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب و بررسی شرایط تأمین‌کنندگان جدید می‌باشد .معیارهای اساسی تأمین‌کنندگان موردمطالعه عبارت‌اند از: هزینه، کیفیت، ظرفیت تکنیکی و تحویل به‌موقع. برای تعیین میزان و شدت تأثیر معیارها برای هر تأمین‌کننده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده‌شده است و بر اساس میزان و شدت عمل عدم قطعیت‌ها، ریسک‌پذیری هر تأمین‌کننده در محاسبات لحاظ شده است. نتایج نشان داد که کیفیت با بیشترین وزن 565/0 در رتبه اول معیارها قرار دارد و وزن معیارهای هزینه، ظرفیت تکنیکی و تحویل به‌موقع به ترتیب 241/0،061/0 و 133/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decision Support System for Selecting the Best Supplier Using Self-Organizing Neural Networks and Analytic Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • Meysam Jafari Eskandari
  • Mostafa Yoosefi Tazarjan
چکیده [English]

Selecting the proper supplier in organization is strategic and determining factor. Usually the nature of these decisions are complicated and non-structural. In this study, self-organizing neural network to presented in order to decide on selecting the merchandize in decision support system. In this paper, first the effective criteria on choosing the supplier using expertise method and questionnaire identified. Using the self-organizing neural network technique, as clustering techniques, suppliers clustered. New supplier standards compared with spikes winner and will decide on accepting or rejecting provider. The output of this model is choosing the proper supplier and evaluating the new suppliers’ conditions. The fundamental criteria of the suppliers are costs, quality, and technical capacity, on time delivery. In order to the determine the amount and intensity of criteria on each supplier analytical hierarchy process is used and based on the amount and intensity of non-certainty the range of risk making for each supplier is consider. The results showed that the quality has the greatest weight and price, technical capacity, and delivery on time respectively have 0.241, 0.061, and 0.133 weights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier selection
  • decision support system
  • Self-Organizing Neural Network
  • Analytic Hierarchy Process