آسیب شناسی برآورد خودروهای سبک ناجا و ارایه راهکارهای بهینه

نویسندگان

پرسنل رسمی

چکیده

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان نقطه آغازین و حساس ترین ﺟﺰء اﺳﺘﻘﺮار فراگرد بهبود سازمان تعریف می-شود و عبارت است از «ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روﺷـﻬﺎی ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎری، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه هایی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻧﻬﺎ، از این رو آسیب ‌شناسی سازمانی کارآمد و اثر بخش را می توان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ قلمداد نمود ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎی بهره وری ﺧـﻮد اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ، اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن را ﺑرای ﻣـﺪﯾﺮان فراهم می‌آورد ﮐﻪ پیوسته آسیب ها و معضلات ﺟﺎری ﺳـﺎزﻣﺎن را پایش نمایند و از بحرانی شدن محیط سازمان ممانعت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
هدف اصلی این پژوهش احصای آسیب ‌های برآورد خودروهای سبک ناجا و ارائه راهکارهای ارتقاء آن است.
این تحقیق از نوع کاربردی با رویکرد توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل تعداد92 نفر از فرمانده هان ،معاونین و مدیران کل و کارشناسان عالی آماد و پشتیبانی ناجا بودند
جمع‌آوری داده‌ها با ابزار پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته ،که شامل 45سؤال بر پایه مدل اسکاپ که دارای چهار بعد انسان افزار، سازمان افزار، سخت افزار و نرم افزاربوده ، طراحی و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم گردیده و توسط نرم‌افزارs pss 22 در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
برای نتیجه‌گیری، از تکنیک های مختلف شامل میانگین، انحراف معیار، واریانس، آزمون t تک نمونه‌ای،آزمون کولموگروف اسمیرنف ، جداول و نمودارها استفاده شده است. برابر نتایج حاصل از این تحقیق، آسیب ‌های جزیی موجود در برآورد خودروهای سبک ناجا شامل آسیب‌ های بعد سخت افزار و نرم افزار است که شامل: آسیب های مقدار و حجم اماکن و فضاهای عمومی و کفایت ابزار و تجهیزات تخصصی، روز آمدی جداول سازمان خودرویی ،جامعیت نرم افزار، کفایت دستورالعمل ها و رویه ها و به هنگام بودن اعتبارت تخصیصی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology Estimation of NAJA Vehicle Models and Providing Optimal Solutions

نویسندگان [English]

  • ebrahim yousefi
  • Siavash Nosratpanah
  • Ali Asghar Hamdani
چکیده [English]

Organizational Pathology is defined as the starting point and most sensitive component of the organization's developmental process of deployment. It is "the process of using the concepts and methods of behavioral sciences in order to define and describe the existing status of organizations and find ways to increase their effectiveness, from Effective and effective organizational pathology can be considered as one of the most important actions that successful organizations can do to improve their productivity. Pathology provides managers with the opportunity to continuously monitor the organization's current trauma and disadvantages, and prevent critical situations in the organization.
The main objective of this study is to estimate the damage of estimation of NAJA-style cars and provide solutions for its upgrading.
This research is a descriptive-survey approach. The statistical population of the study consisted of 92 commanders, assistant directors and general directors, and excellent experts in NAJA support and support.
Data collection was done using a researcher-made questionnaire, which consisted of 45 questions based on the skeptic model, which has four dimensions of human resources, organization, hardware and software, designed and based on the five-option Likert scale, and was programmed with sps ps 22 Two levels of descriptive statistics and inferential statistics were analyzed.
To conclude, various techniques including mean, standard deviation, variance, single sample t-test, Kolmogorov-Smirnov test, tables and charts were used. Compared to the results of this study, the minor damage to the estimation of NAJA vehicles includes hardware and software damage, including: damage to the amount and volume of public spaces and the adequacy of specialized equipment and equipment, , Software integrity, adequacy of instructions and procedures, and timeliness of accrual allocation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Estimation
  • Lightweight vehicles
  • Humanoid
  • Organizer
  • Hardware
  • Software information