رضایتمندی رده‌های آمادی ناجا از تأمین اقلام خوراک توسط آماد و پشتیبانی

نویسندگان

چکیده

یکی از دغدغه‌های امروز فرماندهان و مدیران ناجا در بحث خوراک کارکنان، تأمین اقلام خوراک و چگونگی انجام آن است. در حال حاضر تأمین برخی از اقلام خوراک به صورت متمرکز توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجا انجام می‌پذیرد. بنابراین آگاهی از بررسی میزان رضایت‌مندی رده‌های ناجا از تأمین متمرکز خوراک توسط این معاونت و بازدهی حاصل از آن‌ها برای مدیران در سیاست‌گذاری‌های آتی، بسیار حائز اهمیت است. تحقیق حاضر درزمینه بررسی میزان رضایت‌مندی رده‌های ناجا از تأمین متمرکز خوراک توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجا انجام‌شده و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان رضایت‌مندی رده‌های ناجا از تأمین تمرکزی خوراک آماد و پشتیبانی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معاونین و مسئولین اداره تأمین و خرید رده‌های مستقل ناجا، فرماندهی انتظامی استان‌ها، مراکز آموزش ناجا و فرماندهی مرزبانی می‌باشد که برابر با 146 نفر و نمونه‌گیری به روش تمام شمار می‌باشد. این پژوهش، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می‌باشد که در قلمروی مکانی ناجا در سال 1395 انجام‌شده است. روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها با آزمون t تک نمونه‌ای توسط نرم‌افزار SPSS استفاده‌ شده است. تحلیل فرضیه‌ها و متغیرهای تحقیق بر اساس آزمون t تک نمونه‌ای نشان می‌دهد با توجه به کوچک‌تر بودن سطح معنی‌داری از خطای 05/0 و مثبت بودن حدود اطمینان برای متغیرهای تأمین تمرکزی خوراک و تحویل به‌موقع و توزیع و کیفیت با میزان رضایتمندی معنی‌دار است. اما متغیر قیمت با توجه به کوچک‌تر بودن سطح معنی‌داری از خطای 05/0 و منفی بودن کران‌های اطمینان، با میزان رضایتمندی معنی‌دار نبوده و کمتر از حد متوسط می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction of police's Categories of Supplying Food Items by Logistic

نویسندگان [English]

  • abbas azizi
  • Asghar Aghaei
  • Mahmood Shoghi
چکیده [English]

One of the concerns of policecommanders and managers is to discuss staff feeds, feed supplies and how to do it. Currently, some feed items are being provided centrally by the police's deputy of logistic. Therefore, it is very important to be aware of the satisfaction of the police staffs with the centralized supply of feed by the logistic deputy and their outcomes to managers in future policies. The present study was conducted to assess the satisfaction of policegrades with centralized food supply by the police deputy logistic. The purpose of this research was to measure the satisfaction of police grades with the provision of federated feed deputy of logistic. The statistical population of the study consisted of all the deputies and officials of the police's Provincial Nominee Provincial Offices, Provincial Police Command, police Training Centers, and Border Guard Command, which were equal to 146 people using full-scale sampling. This research is an applied and descriptive survey research that has been carried out in the Police territory in 2016. Data were analyzed through SPSS software using one sample T-test. Analysis of hypotheses and research variables based on one sample T-test showed that with respect to the smaller level of significance, the error of 0.05 and the positive reliability of the confidence interval for supply and delivery variables are on-time delivery and distribution and quality with satisfaction is significant. However, the price variable is not significant and is less than moderate due to a smaller level of 0.05 and negative confidence ranges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistic
  • Items of Focus
  • supply
  • Feed
  • satisfaction