بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر ارتقاء فرهنگ نگهداری در ناجا: مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان اردبیل

نویسندگان

چکیده

نگهداری از اموال سازمان به لحاظ اجرایی توسط کارکنان و به لحاظ مدیریتی بر عهده مدیران است. لذا یافتن سازوکاری که بتواند کارکنان را مجاب نماید که بر اساس آن، در حفظ و نگهداری از اموال سازمان کوشا بوده و بر آن متعهد باشند، نیازمند یک برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی در سازمانی مثل سازمان ناجا که دارای مأموریت‌های متنوع بوده، می‌باشد. بر این اساس تحقیق حاضر با استفاده از چارچوب نظری تحقیق، باهدف بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر فرهنگ نگهداری در ناجا با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی به بحث و بررسی در این خصوص پرداخته است. این تحقیق سعی دارد تا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین با توزیع آن‌ها در سطح ناحیه انتظامی استان اردبیل، نسبت به شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر ارتقاء فرهنگ نگهداری از اموال در جامعه را موردمطالعه قرار دهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در سطح معناداری یک درصد، بین عوامل مدیریتی و فرهنگ نگهداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین رابطه معناداری بین مؤلفه‌های مدیریتی و فرهنگ نگهداری نیز در سطح معناداری یک درصد مشاهده‌شده است. با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می‌گردد تا مدیران به موضوع برنامه‌ریزی نسبت به سایر مؤلفه‌ها توجه خاص نمایند تا فرهنگ نگهداری در سازمان ارتقاءیافته و پیشرفت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Effective Managing Factors on the Promotion of Maintenance Culture in police

نویسندگان [English]

  • Abdollah Majidi
  • Mojtaba Heshmati
چکیده [English]

The maintenance of the property of the organization is executed by the employees and is managed principally by managers. So, finding a mechanism which can convince employees that they should have commitment in maintaining the property of the organization requires a planning and organizational culture in an organization such as the police which performs diverse missions. Accordingly, the present study used a descriptive-survey method to investigate the effective management factors on the maintenance culture in police using the theoretical framework of the research. This research tried to investigate the use of a researcher-made questionnaire and distribution of them among the Ardabil's police staffs in order to identify effective managerial factors in promoting the maintenance culture in the society. The results of this study indicated that there is a significant relationship between managerial factors and maintenance culture at a significant level of one percent. Also, there is a significant relationship between managerial components and maintenance culture at a significant level of one percent. Regarding the results, it is suggested that managers pay attention to planning issues in relation to other components in order to enhance the maintenance culture in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management factors
  • Maintenance Culture
  • Planning
  • Police