ذخیره‌سازی مواد غذایی در ناجا با رویکرد پدافند غیرعامل (موردمطالعه استان‌های گیلان و مازندران)

نویسندگان

چکیده

یکی از موارد راهبردی و مهم در مبحث پدافند غیرعامل، ذخیره‌سازی مواد غذایی است. رعایت اصول ذخیره‌سازی مواد غذایی و مطابقت آن با اصول و دستورالعمل‌های مشخص‌شده پدافند غیرعامل، سبب مصونیت در برابر تهدیدها و بحران‌های احتمالی در حوزه تأمین و نگهداری مواد غذایی خواهد شد. هدف این پژوهش، بررسی روش جاری ذخیره‌سازی مواد غذایی در ناجا و میزان مطابقت آن، با اصول پدافند غیرعامل در استان‌های گیلان و مازندران در سال 1395 است. این پژوهش کاربردی و از لحاظ ماهیت روش توصیفی – پیمایشی. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل: کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی، معاونین طرح و برنامه و بودجه، معاونین عملیات، هیئت‌رئیسه فرماندهی انتظامی استان‌های گیلان و مازندران، مدیرکل طرح و برنامه و بودجه ناجا، رئیس سازمان خرید ناجا، هیئت‌رئیسه محترم ناجا، اداره استاندارد و روش یکنواخت سازی که مشغول خدمت هستند را تشکیل می‌دهند. که با استفاده از فرمول کوکران از میان جامعه آماری 186 نفر به عنوان نمونه انتخاب که داده‌های آماری از بین آن‌ها جمع‌آوری شد. یافته‌ها بیانگر آن است که جوامع و سازمان‌ها دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مقوله الزامات پدافندی دارند و اصولاً ذخیره‌سازی مواد غذایی در بحث پدافند غیرعامل را از موضوعات بااهمیت در دستور کار خود قرار داده و جزء مسائل امنیتی، انتظامی و دفاعی قرار می‌دهند. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده اهمیت بسیار زیاد و رابطه معنادار اصول پدافند غیرعامل با روش‌های ذخیره‌سازی مواد غذایی در ناجا و جزء امور مهم لجستیکی انتظامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Food Storage in policewith Non-Active Defense Approach (Case Study: Gilan and Mazandaran Provinces)

نویسندگان [English]

  • mohammad raza kasmaee
  • Mohammad Ali Akbari
چکیده [English]

One of the most important strategic issues in the field of passive defense is food storage. Observing food storage principles and complying with established principles and guidelines of passive defense will provide protection against potential threats and crises in the field of food supply and storage. The main objective of this research is to investigate the current method of food storage in police and its conformity with the principles of passive defense in Guilan and Mazandaran provinces in 2016. This research is applied one and in terms of the nature of the research is a descriptive-survey method and inferential statistics have also been used. Data were collected by food storage style questionnaire in police using Likert scale. The validity of this questionnaire confirmed with the consensus of experts and confirmation and Cronbach's alpha coefficient showed that the reliability of the questionnaire was acceptable. The statistical population of the study includes: staff of the Logistic Deputy, Plans and Budget Assistant Director, Operations Assistants, Guilan and Mazandaran Provincial Police Board of Directors, Plans and Budgets Director General of police, Head of Purchasing Organization of police, Board of Directors for police, Standardization Office. Using the Cochran formula, 186 individuals selected as the sample from which the statistical data collected among them. The findings of this study showed that factor load and T-statistic of components and indicators of food storage research model in police with passive defense approach at a significant level of alpha-5% for all factors and components were higher than 1.96 and factor load for factors and indices is higher than 0.4, therefore, we conclude that the variance between the structures and its indices is greater than the variance of the measurement error of the structure and the reliability of the measurement model is acceptable. The study revealed that societies and organizations have different views on the requirements of defense and, fundamentally, food storage issue in the passive defense debate has an important role in their agenda and consider it from security, enforcement and defense point of view. The results revealed that the importance of the non-active defense of the principles of food storage in police is one of the important logistic issues of law enforcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive defense
  • Storage
  • Food
  • the Marti