شناسایی الزامات برون‌سپاری ذخیره‌سازی خوراک در ناجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

چکیده

شناخت الزامات برون‌سپاری ذخیره‌سازی خوراک در ناجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی یکی از مواردی است که فرماندهان و مدیران ناجا می‌توانند با استفاده از آن و مدنظر قرار دادن فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی که همان اجرای اقتصاد مقاومتی است نهایت استفاده و کاربری را از برون‌سپاری داشته باشند. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و ازنظر نوع، توصیفی- پیمایشی می‌باشد و از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده‌شده است. جامعه آماری این تحقیق تعداد 271 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری به تعداد 205 نفر تعیین شد. پایایی پرسش‌نامه به روش آلفای کرونباخ برابر 747/0 محاسبه گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش از نرم‌افزار pls استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشخص گردید آموزش حفاظت و ایمنی انبار از مؤلفه آموزش از بعد الزامات فنی بیشترین و شاخص تمرکز انجام فعالیت‌ها در سازمان از مؤلفه رویکرد مدیران عالی از بعد الزامات راهبردی کمترین تأثیر را در میان سایر شاخص‌های شناسایی الزامات برون‌سپاری ذخیره‌سازی خوراک در ناجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of outsourcing requirements for feed storage in Police

نویسندگان [English]

  • Hamze Ali Akbari
  • Asghar Aghaei
چکیده [English]

Understanding the requirements of outsourcing feed storage in Police with a resilient economy approach is one of the things that the commanders and managers ofPolicecan use and consider the command of the Supreme Leader of the Islamic Revolution, which is the same as the implementation of the resistance economy, can lead to maximum use of Outsourcing benefits. This research is an applied one in terms of its purpose and is of descriptive-survey type, and library and field studies has been used for collecting information.The statistical population included 271 people. Using the Cochran formula, a sample consisting of 205 People were determined. Reliability of the questionnaire is calculated and validated by Cronbach's alpha method. The validity of the questionnaire was verified by the experts. To analyze the research findings, PLS software was developed. In this research, focusing on the main issue of identifying requirements for outsourcing feed storage in Policewith a resilience economy approach and four sub-questions of technical requirements, management requirements, strategic requirements and economic requirements has been studied in different aspects of the research The depository protection and safety training index from the learning component of the dimension of technical requirements with the T-957/39 statistics is the highest and the index of concentration of activities in the organization regarding the component of the superior managers approach from the dimension of strategic requirements with the T 981/5 statistic has the least effect among other indicators identify the requirements for outsourcing feed storage in Police with a resilient economy approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Requirements
  • Outsourcing
  • food preservation
  • Police
  • Resilient Economy