ارزیابی توانایی‌های چابکی (مورد مطالعه: انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران)

نویسندگان

چکیده

با توجه به بافتی که در حال حاضر بر دنیای کسب و کار سازمان‌ها حکم فرم است، سازمان‌ها از انجام تغییراتی در نگرش، دانش، رویکردها، رویه‌ها و نتایج مورد انتظار خود ناگزیر هستند. بهترین و جدیدترین راه بقا و موفقیت سازمان‌ها در این آشفته بازار، توجه و تمرکز آن‌ها بر چابکی سازمانی است. چابکی سازمانی، پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییرِ مداوم در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت‌هایی که سازمان به دست می‌آورد. این تحقیق با هدف ارزیابی توانایی‌های چابکی شرکت‌های خدماتی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق تعداد 718 نفر از مدیران، خبرگان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری روش نمونه‌گیری تصادفی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد، توانایی‌های چابکی سازمان از بعد شایستگی، پاسخگویی، انعطاف‌پذیری، در وضعیت مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing agile capabilities (A case study of public ware houses and Iran’s customer services)

نویسندگان [English]

  • Hasan Farsijani
  • Mahin Ghorbani
چکیده [English]

According to the present context governing business world of organization, they have to make some changes in their attitude, knowledge, perspective, procedure and expected results.Focusing and paying attention to organizational agile is the best and most recent way to survive and succeed in this disturbed market. Organizational agile is deliberate and comprehensive answer to all the constantly changing requirements in the competitive markets and achieving success in the opportunities achieved by the organization. The aim of this research is to access the agile capabilities of public ware houses and Iran’s customer services. The statistical population of the research includes 718 people including managers, experts of public warehouse companies and Iran’s customer services. Among the 250 people selected as sample using Cochran formula.Stratifies sampling method used in this research. Analysis of data was carried out using statistical software’s namely SPSS; LISREL.The result indicated that organizational agile capabilities are in good condition considering competency, patency and flexibility dimensions

کلیدواژه‌ها [English]

  • agile
  • Costome
  • Competence
  • Potence
  • Flexibility
  • Speed