عارضه‌یابی سیستم لجستیک سازمان‌های نظامی- انتظامی کشور با رویکرد لجستیک ناب- چابک

نویسندگان

چکیده

عارضه‌یابی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ به‌عنوان حساس‌ترین ﺟﺰء اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ می‌گردد.‬ ازاین‌رو، ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ شرکت‌ها و سازمان‌های ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎی اﺛﺮﺑﺨـﺸﯽ ﺧـﻮد اﻧﺠـﺎم‬ می‌دهند، عارضه‌یابی ﺻﺤﯿﺢ و به‌موقع اﺳﺖ. در حال حاضر با توجه به تغییر نگرش‌ها نسبت به موضوع لجستیک، مهم‌ترین شاخصه‌هایی که باعث کارآمدی و اثربخشی لجستیک نوین می‌شود عبارت است از: چابکی لجستیک یا همان سرعت نقل‌وانتقال تجهیزات و نفرات در کوتاه‌ترین زمان و ناب بودن لجستیک یعنی حذف تمامی روندهایی که منجر به طولانی شدن زمان پاسخگویی به واحدها و یگان‌های مصرف‌کننده و متقاضیان خدمات لجستیکی می‌شود. لذا درصورتی‌که سیستم لجستیک سازمان‌های نظامی دارای چنین ویژگی‌هایی (ناب – چابکی) باشند منجر به افزایش رضایت یگان‌ها و رده‌های پشتیبانی شونده خواهند شد. یعنی مأموریت‌های تدارک و پشتیبانی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. در این پژوهش ضمن شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌ها و شاخص‌های اساسی لجستیک ناب – چابک، شامل " فرماندهی و مدیریت، توسعه مهارت‌های کارکنان، یکپارچگی فرآیندها، انعطاف‌پذیری، به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات، کاهش هزینه و ضایعات، سرعت تحویل، کیفیت، بهبود مستمر، و پاسخگویی و تمرکز بر مشتری" سطح و کیفیت اجرای هر یک از شاخص‌ها در لجستیک سازمان هدف موردبررسی قرار گرفت و درنهایت با استفاده از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و فریدمن نسبت به شناسایی عارضه‌های کلیدی لجستیک و رتبه‌بندی آنها اقدام و راهکارهایی جهت بهبود ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The complication of the logistics system of the country's military- Police organizations with a lean-agile logistics approach

نویسنده [English]

  • Hossein Issai
چکیده [English]

Organizational Compliance is often seen as the most sensitive component of an organization's improvement plan. Hence, one of the most important steps that successful companies and organizations are pursuing to improve their effectiveness is the correct and timely complication. At present, with regard to changing attitudes towards the subject of logistics, the most important indicators that make modern logistics more efficient and effective are: Logistics agility, ie the speed of transporting equipment and personnel in the shortest time and logistics Eliminating all the processes that lead to longer response times to consumer units and units and logistic service applicants.Therefore, if the logistics system of military organizations has such features (pure-agility), they will increase the satisfaction of the units and supported categories. That is, provisioning and support missions are carried out at the lowest cost and in the shortest possible time.In this research, identifying and categorizing the components and basic indicators of lean-agile logistics, including "command and management, employee skills development, process integration, flexibility, use of information technology, cost reduction and waste, delivery speed, quality Continuous improvement, and accountability and customer focus. "The level and quality of implementation of each of the indicators in the target organization logistics were examined and finally, using single-sample T-test and Friedman tests to identify key logistics and Their rankings and strategies for improvement were presented
Pathology - Logistics - Lean - Agile - Leagile

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • logistics
  • Lean - Agile
  • Leagile