الزامات تبدیل آشپزخانه سنتی به نیمه‌صنعتی در ناجا

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش به‌منظور شناسایی الزامات تبدیل آشپزخانه سنتی به نیمه‌صنعتی در ناجا انجام گردیده است که با بهره‌گیری از مبانی نظری تحقیق، چهار بعد مدیریتی، کیفیتی، هزینه‌ای و رضایتمندی به‌عنوان ابعاد مؤثر بر تبدیل آشپزخانه سنتی به نیمه‌صنعتی مطرح شدند و هرکدام از این متغیرها خود دارای مؤلفه‌ها و شاخص‌های گوناگونی بوده که موردبررسی قرارگرفته و بر همین اساس مدل مفهومی تحقیق شکل‌گرفته است. این پژوهش ازنظر نوع و ماهیت توصیفی و ازنظر روش پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. نمونه موردبررسی 80 نفر شامل خبرگان، کارشناسان و دست‌اندرکاران آماد و پشتیبانی باشد، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن با اخذ نظر صاحب‌نظران و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با محاسبه شاخص‌های آمار توصیفی و انجام آزمون‌های آمار استنباطی (تست کولموگروف اسمیرنف (نرمالیته) و t تک نمونه‌ای و فریدمن و...) انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد مدیریتی، کیفیتی، هزینه‌ای و رضایتمندی در تبدیل آشپزخانه سنتی به نیمه‌صنعتی مؤثر هستند. مؤثرترین عامل تبدیل آشپزخانه‌ها بعد مدیریتی در اولویت اول و بعد هزینه در اولویت آخر می‌باشند.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابعاد مدیریتی، کیفیتی، هزینه ای و رضایتمندی در تبدیل آشپزخانه سنتی به نیمه صنعتی مؤثر هستند.مؤثرترین عامل تبدیل آشپزخانه ها بعد مدیریتی در اولویت اول وبعد هزینه در اولویت آخر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirement for turning traditional kitchen to semi-industrial kitchen in POLICE

نویسنده [English]

  • darush rahmani
چکیده [English]

Background and purpose: This study was conducted to identify the requirements of turning traditional kitchen to semi-industrial in police that Using theoretical basis of the research, four aspects of management, quality, cost and satisfaction as effective aspects for turning traditional kitchen to semi Industrial has been suggested, and each of these variables has various indicators and the conceptual model of the research has been formed based on this study. And since the results of the research respond to one of the organizational problems (nutrition of the staff) so it is in terms of it’s functional purpose. The sample of this research, which we are aiming to generalize its results, includes 80 experts, logistic scholars for turning traditional kitchen into semi-industrial in Khorasan Police Command Center, Isfahan police Command Center, FATEB. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by the opinion of the experts and its reliability was confirmed by calculating the alpha of Cronbach. . Data analysis was performed by computing descriptive statistics indices and performing inferential statistics tests (Kolmogorov Smirnov test (normality) and single sample T and Friedman tests ...).Findings: The findings of this research show that managerial aspects, quality, cost and satisfaction are effective in turning traditional kitchen to semi-industrial. The most effective factor in turning kitchens is managerial aspects in the first priority and cost aspect in the last priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional kitchen
  • semi-industrial kitchen
  • management
  • Quality
  • Cost
  • satisfaction