نقشه‌برداری (نگاشت) جریان ارزش انرژی، ابزاری برای توسعه تولید سبز

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

نگاشت جریان ارزش، یک ابزار کارآمد تولید به‌منظور کاهش ضایعات در هر فرآیند از طریق جداسازی فعالیت‌های ارزش‌افزوده و فعالیت‌های بدون ارزش‌افزوده است. در تحقیق جاری از مفهوم نگاشت جریان ارزش استفاده می‌شود و نگاشت جریان ارزش انرژی به‌منظور رسیدگی به فرآیندهای مصرفی غیرمولد توسعه داده می‌شود. در این مقاله به تولید سبز به شکل بهره‌وری کلی که در حال حاضر به یک ارزش قابل‌قبول رسیده است تمرکز می‌شود. مشکل عمده شناسایی‌شده در این زمینه این است که زمانی که به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به تولید ناب همراه با تولید سبز در نظر گرفته می‌شود یک خلاء وجود دارد. این روند با توسعه روشی سروکار دارد که امکان تجزیه‌وتحلیل اولیه سریع، آسان و جامع جریان انرژی و مواد درون فرآیند تولید را فراهم می‌سازد. در این مقاله به بحث در مورد بهبود فرآیندها می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Value Stream Mapping a Tool to develop Green Manufacturing

نویسندگان [English]

  • mohammad ehsanifar
  • mehri siyah chashm harzandi
چکیده [English]

Value stream mapping is an effective tool of lean manufacturing to reduce the wastage in any process by segregatingvalue added and non-value added activities. The present work uses the concept of value stream mapping anddeveloped energy value stream mapping to address the non productive energy consuming processes. This paperfocuses on achieving Green Manufacturing as overall productivity which has already reached an acceptable value.The main problem identified is that there is a void when it has been looked for a tool to achieve Lean Manufacturingalong with Green manufacturing. It deals with the development of a method that allows a first quick, easy andcomprehensive analysis of energy and material flows within the production processes. The paper concludes withdiscussing improvements in the processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VSM
  • EVSM
  • Energy consumption
  • lean manufacturing
  • Small scale industry