بکارگیری فشنگ های غیر کشنده در ماموریت های پلیس با رویکرد SWOT

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

مامورین نیروی انتظامی در حین انجام ماموریت ها از جمله تعقیب و گریز و یا دستگیری مجرمان و هنجارشکنان مجبور به استفاده از سلاح و مهمات کشنده بوده که در برخی از موارد عوارضی از قبیل جراحات شدید ، نقص عضو و یا فوت افراد حادث می گردد و ممکن است ناجا یا کارکنان از سوی مقام قضایی مقصر شناخته شده و محکوم به پرداخت دیه یا قصاص گردند. این پژوهش با عنوان بکارگیری فشنگ های غیرکشنده در ماموریت های پلیس با رویکرد SWOT به شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای بکارگیری این فشنگ ها در ماموریت های پلیس پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی بوده و اطلاعات از دو طریق کتابخانه‌ای و ابزار پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق به تناسب ماموریت بخشی از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به تعداد 250 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای، حجم نمونه 110 نفر تعیین گردید. پایایی و اعتبار پرسش‌نامه با محاسبه آلفاکرونباخ، مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون t تک- نمونه ای با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از اهمیت بیش از متوسط قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها در بکارگیری فشنگ های غیرکشنده درماموریت های پلیس است که قوت ها با میانگین 2065/4 رتبه اول و تهدید ها با میانگین 6857/3 در رتبه چهارم قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در قالب ابعاد چهارگانه قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها، 28 شاخص های شناسایی شده که با درجات متفاوت در بکارگیری فشنگ های غیرکشنده درماموریت های پلیس تاثیر گذار و حائز اهمیت می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilization of non-lethal cartridges in Police missions with the SWOT approach

نویسندگان [English]

  • ali afshar
  • Ahmad Roozbeh Poor
چکیده [English]

This study titled Use of non-lethal cartridges in police missions with the SWOT approach to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats of non-lethal cartridges in police missions. This is an applied research that has been carried out through a survey method and its results are descriptive Has been. The method of data collection in this research was conducted through library and field studies (questionnaire) and Delphi method was used to prepare the questionnaire and interview with experts. The statistical population of this research was (N = 250) members according to the mission of the Tehran Grand Police Command, which was determined using Cochran relationship and simple random sampling method. 110 samples were selected. The validity and reliability of the questionnaire have been evaluated by calculating alpha-coronbach. The total Cronbach's alpha coefficient is 941 In this research, Kolmogorov-Smirnov tests, single-sample t-test, using SPSS software were used. Answering the five questions, what are the strengths, weaknesses, opportunities and threats of using non-lethal cartridges in police missions, and their ranking in terms of significance and responding to them. According to the results of the tests carried out on the responses provided by the statistical community to the sub-questions, the significance level of the test regarding the components of strengths, weaknesses, opportunities and Threats are less than 0.05, which indicates a rejection of zero hypothesis. But the positiveness of the confidence ranges indicates the importance of the abovementioned factors in the use of non-lethal cartridges in police missions. Also, according to the ranking on the importance of the components, the strengths with an average of 4.2065 ranked first and threats with an average of 3.6585 fourth rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-lethal cartridges
  • Strengths
  • weaknesses
  • Opportunities
  • Threats