بررسی وضع موجود سازمان نت خودرویی ناجا متناسب با راهبرد نت پیشگیرانه (مورد مطالعه معاونت آماد و پشتیبانی ناجا)

نویسنده

چکیده

یکی از عوامل تأثیرگذار بر اهداف و اثربخشی سازمان‌ها ساختار سازمانی آن می‌باشد تحقیق و بررسی وضع موجود ساختار سازمانی نت خودرویی ناجا متناسب با راهبرد نت پیشگیرانه باهدف شناخت موانع و نقاط ضعف ساختار سازمانی نت خودرویی ناجا، تعیین میزان پاسخگویی ساختار سازمانی فعلی نت خودرویی و درنهایت ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای اصلاح و بهبود ساختار سازمانی نت خودرویی ناجا انجام‌گرفته است. این تحقیق از یک سؤال اصلی و هشت سؤال فرعی تشکیل‌شده است. روش این تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری نیز شامل 140 نفر از کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ناجا بوده است که کلیه آن‌ها در طرح شرکت نمودند. ابزار گردآوری نیز پرسش‌نامه محقق ساخته با الگوی پنج‌قسمتی لیکرت بوده است که قبل از اجرا، اعتبار و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می‌داد که ساختار سازمانی فعلی نت خودرویی پاسخگوی فعالیت‌های این معاونت می‌باشد ولیکن در بعد مدیریت سیستمی به تغییرات گسترده‌ای در حوزه فعالیتی این معاونت موردنیاز بوده و همان‌طور بایستی از فناوری به‌عنوان یک مزیت رقابتی در تمامی مراحل فعالیت‌های خود و در همه حوزه‌ها استفاده بهتری به عمل آید، تا علاوه بر ایجاد یک بستر مناسب در راستای انجام وظایف محوله مهم و کلیدی این معاونت که همانا ارائه خدمات بهتر؛ مطلوب‌تر و همچنین با سرعت عمل بالا و در زمان و مکان‌های مختلف می‌باشد را به نحو احسن انجام دهد، که عدم انجام هرکدام از وظایف این معاونت باعث کاهش عملکرد پلیس در همه ابعاد خود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the current status of police vehicle maintenance structure proportional to preventive maintenance strategy

نویسنده [English]

  • javad sadin
چکیده [English]

On of the most hmportant factors on goals and effecthvess of organizations hs their organizational stracture of nagasautomariv maintenance according to preventive maintenance has been done in this studg. The aim of this evaluation is to recognize obstacles and weak points of present stracture determining the level of the structure accountabilitg and finallg introducing neccessarg and suyyestions to reform and optimize the present stractureThis research consists of a main question and eight sub-topics.survey research has been used in this study and statistical society includes 140 logestic deputy personnel. The required information collected by a questionnaire prepared by researcher with five-level likert scale model. Before its implementation, its reliability and were examined. Results show that the present structure is capable to fulfill logesticdeputys activities, bat in the dimension of systematic management we need a lot of changes. Technology should be used as a competitive advantage in the fields of activities in order to do responsibities better, faster and more desirable at any time and place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure
  • organization
  • organizational structure
  • Preventive Net
  • Police Support and Support