بررسی رابطه بین ابعاد تفکر سیستمی با هوش کسب‌وکار و هوش رقابتی مدیران شرکت‌های صنعتی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

چکیده

اهمیت تفکر سیستمی در سازمان و نقش آن در تجارت و رقابت باعث شده است که در بسیاری از پژوهش‌ها مورد توجه قرار گیرد. تفکر سیستمی به مدیران کمک می‌کند تا سازمان‌ها را به‌عنوان الگوهای باثبات همراه با مرزهای مشخص ببینند و در خصوص اینکه چرا سازمان‌ها در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان می‌دهند اطلاعاتی کسب کنند. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ابعاد تفکر سیستمی با هوش کسب‌وکار و هوش رقابتی مدیران شرکت‌های صنعتی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن، کلیه مدیران شرکت‌های صنعتی به تعداد 120 نفرمی‌باشد. تعداد نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،92 نفر بوده است. ابزار گرداوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است که از سه پرسشنامه تفکر سیستمی گلدمن، هوش کسب‌وکار پروویچ و هوش رقابتی فاهی استفاده ‌شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن‌ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اس پی اس اس استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که ابعاد تفکر سیستمی سه درصد از واریانس متغیر هوش کسب‌وکار و 41 درصد از واریانس متغیر هوش رقابتی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ابعاد تفکر سیستمی با هوش کسب‌وکار و به‌ویژه هوش رقابتی مدیران رابطه مثبت و مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the relationship between system thinking dimensions with managers' business and competitive intelligence of industrial companies

نویسندگان [English]

  • Hormoz Mehrani 1
  • Mansoure Sadeghi 2
  • Majid Safdari 3
1 Management Group , Islamic Azad University , Ali Abad Katoul
2 Young Researcher club, Ali Abad Katoul
3 MA In Marketing Management
چکیده [English]

The importance of system thinking in the organization and its role in business and competition has encouraged many researchers to consider it in their researches. System thinking helps managers to see organizations as stable models with specific boundaries and gain information about their resistance towards changes. The objective of this research is to survey on the relationship between system thinking dimensions with managers' business and competitive intelligence of industrial companies. The research methodology is descriptive – survey of correlation type and the research population consists of managers of industrial companies who are 120 people. According to Kerjcey and Morgan table and simple random sampling method, the sample size is 92 people. Data gathering instrument in this research is Questionnaire which uses 3 questionnaires of Goldman's system thinking, Prowiche's business intelligence, and Fahi's competitive intelligence. Cronbach's alpha of all variables was over 0.7. For analyzing data, SPSS software was used. Research findings showed that system thinking dimensions predict the variance of 3% of business intelligence variable and 41% of competitive intelligence variable. Research findings also showed that system thinking dimensions have a direct and positive relationship with business intelligence and specifically managers'competitive intelligence

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Thinking
  • Business Intelligence
  • Competitive intelligence