برنامه‌ریزییکپارچه خرید، حمل و توزیع در زنجیرهتأمین با در نظر گرفتن شرایط حمل‌ونقل مختلف

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، دانشگاه جامع امام حسین (ع)(

2 - پژوهشگر ارشد – گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 - دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله به مدل‌سازی و حل ریاضی مسئله‌ برنامه‌ریزییکپارچه خرید، توزیع و حمل‌ونقل در یک زنجیره تأمینپرداخته‌شده است. اگر نگرش یکپارچه به زنجیره‌های تأمین وجود نداشته باشد؛ هزینه‌های سنگینی به مجموعه اعضای زنجیره تأمین، تحمیل خواهد شد. در نگرش یکپارچه، همه اعضای زنجیره در کنار یکدیگر برنامه‌ریزی می‌شوند. در این مقاله ابتدا مبانی نظری مسئله موردبررسیقرارگرفته است. سپس به پیشینه موجود پرداخته‌شده است. سپس یک مدل ریاضی تک‌هدفه عدد صحیح و خطی ارائه گردیده است. در این مدل به زمان خرید کالا، زمان حمل‌ونقل، زمان‌بندی نگهداری موجودی در انبارهای میانی و انبارهای مصرف‌کننده، حجم کالای خریداری‌شده، حجم هر حمل‌ونقل، هزینه‌های نگهداری موجودی، هزینه‌های کمبود موجودی و پردازش زمان‌های مختلف حمل‌ونقل با توجه به‌سرعت و حجم انتقال در وسایل نقلیه مختلف؛ توجه شده است. درنهایت مدل ریاضی ارائه‌شده به‌وسیله نرم‌افزار GAMS و داده‌های فرضی، حل‌شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated planning for purchase, distribution and transportation in the supply chain by considering different terms of transportations

نویسندگان [English]

  • hoseinali hasan poor 1
  • morteza jebeleh 2
  • mohammad reza qiasi 3
1 Assistant Professor Of Logistic & Supply Chain, Imam Hossein University
2 MA Researcher In Logistic & Supply Chain, Imam Hossein University
3 MA In Logistic & Supply Chain, Imam Hossein University
چکیده [English]

In this article, modeling and a mathematical solution to the problem of integrated planning for purchase, distribution and transportation have been proposed. If there be no integrated attitude towards supply chain, huge costs will be imposed on supply chain members. In an integrated attitude, all members are planned alongside each other.  In the present research, first, the theoretical attributes of a supply chain have been inspected. Then, available antecedents have been mentioned. Next, a single-objective mathematical integer model and a linear one have been proposed.  In this model, attention has been paid to the purchase time of goods, time of transportation, timing of stock maintenance in the middle storehouses and ones for the consumers, volume of purchased goods, volume of purchased goods, volume of each transportation, maintenance expense of stocks, expense of low stock and processing different periods of transportations by considering their speed and volume by various vehicles. Finally, the proposed model has been solved using GAMS application and hypothetic data. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Planning
  • Purchase
  • Distribution
  • Transportation
  • Single-objective optimization