بررسی تأثیر متقابل شهرت و ارزش ویژه فروشگاه‌های خرده‌فروشی بر وفاداری مشتریان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی دانشگاه الزهرا

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

پژوهش حاضر که پژوهشی توصیفی-تحلیلی، از شاخه همبستگی است، باهدف بررسی تاثیرمتقابل شهرت و ارزش ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند بر وفاداری مشتریان این فروشگاه‌ها انجام پذیرفته است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از پرسشنامه داده‌های موردنیاز از جامعه آماری پژوهش که مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند شهر تهران به حجم نمونـه، 388 نفـر کـه از طریـق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و در دسترس انتخاب‌شده بودند جمع‌آوری شد. فرضیه‌ها نیز از طریق آزمون همبستگی پیرسون و از طریق معادله یابی ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس و اکسل استات استفاده‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شهرت فروشگاه از طریق پنج بعد مشتری مداری، کارفرمای خوب، اعتبار و عملکرد مالی قوی، مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی، محصولات و خدمات باکیفیت و همچنین ارزش ویژه فروشگاه از طریق سه بعد آگاهی از فروشگاه، تداعی معانی فروشگاه و کیفیت درک شده فروشگاه بر وفاداری مشتریان به فروشگاه تأثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the mutual impact of reputation and high value of retailers on customers’ loyalty

نویسندگان [English]

  • Masoume HosseinzadeShahri 1
  • Afsane RajabiKeshaye 2
  • iman GhasemiHamedani 3
1 Faculty Member Of Management, Alzahra University
2 MA In Marketing Management, Alzahra University
3 MA In Marketing Management, Islamic Azad University
چکیده [English]

The present descriptive-analytical study is from correlation branch and has been conducted with the aim of investigating the reciprocal effect of reputation and value of chain stores on customers’ loyalty to these stores. To do this, first the required data were gathered through a questionnaire from the study of statistical population which included all customers of Shahrvand chain stores of Tehran city. The sample included 388 customers of these stores who were selected though cluster and accessible sampling method. The Hypotheses were also analyzed though Pearson’s correlation coefficient and structural equation with the minimum minor squares approach. SPSS and XLSTAT applications have been used to analyze the data. The results of the present study reveal that the reputation of the store has positive influence on customer’s loyalty to the store through five aspects including customer orientation, good employer, reliable and financially strong company, social and environmental responsibility, as well as high quality products and services. Also, the value of the store positively affects customers’ loyalty to the store through three aspects of awareness, association of ideas and perceived quality of the store. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • High value of the store
  • Retail
  • reputation
  • loyalty to the store