مدل‌سازی الگوی تأثیر راهبردهای بازاریابی با تأکید بر ریسک‌های ادارک شده و اعتماد مصرف‌کنندگان بر قصد خرید آنلاین در فضای الکترونیکی (موردمطالعه: فروشگاه‌های اینترنتی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استاد یار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

راهبردهای بازاریابی در فضای های الکترونیکی، به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه‌های نوین مطالعات بازاریابی اند که همواره مورد می باشند. چرا که با حضور در دنیای تجارت الکترونیک و کاربرد ابزارهای جدید فناوری و تجارت، سازمان‌ها ناگزیرند از راهبردهایی جدید تجاری جهت مواجهه با فشارهای رقابتی نو استفاده نمایند. همچنین، محاسن استفاده از خریدهای اینترنتی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با توجه به رشد فزاینده معاملات الکترونیکی و از سوی دیگر مخاطرات ادارک شده، عدم قطعیت ذاتی و فقدان اعتماد در اینترنت عامل اصلی نگرانی مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی است؛ بنابراین جلب اعتماد مشتریان از بعد منطقی و تجربی به عنوان یک شاخص مهم و کلیدی جهت برقراری ارتباط و توسعه کسب و کار می باشد. لذا، از اهمیت بالای برخوردار است که اورگان های عرضه‌کننده ای خدمات و محصولات اینترنتی در راستای نگهداری و حفظ مشتریان قدمی بردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر راهبردهای بازاریابی با تأکید ریسک‌های ادارک شده و اعتماد مصرف‌کننده بر رفتار خرید آنلاین در فضای الکترونیکی است. این به صورت تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 400 نفر از فروشگاه های اینترنتی استان تهران (کلوپ ورزشی، شیپور، ایران تجارت و دیجی کالا) با استفاده فرمول کوکران انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری تحقیق، به صورت پرسشنامه ای محقق ساخته در مقیاس لیکرت با بازه (1-5) بوده و در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده به منظور انتخاب آزمودنی‌ها استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، حجم نمونه اولیه شامل 30 نفر با بهره‌گیری از نظرات متخصصان می باشد و برای تعیین مقدار پایایی از آلفای کرونباخ با استفاده از اس پی اس اس استفاده گردیده و مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 78/0 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیرزل استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد طبق جدول هفت هر پنج فرضیه تحقیق پذیرفته شده اند و مدل ارائه شده می تواند بینش جدیدی را برای محققان به منظور توسعه راهبرد های ایجاد اعتماد الکترونیک در مشتریان، فراهم آورد و مبنایی جهت بررسی بیشتر در مطالعات آتی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the effect of marketing strategies with emphasis on attendant risks and consumer confidence with the intent of online shopping in electronic space(Case study: Internet stores)

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Gholipour 1
  • Mohammad Mehdi Mozaffari 2
2 Assistant Professor Of Industrial Management, Imam Khomeini University Of Ghazvin
چکیده [English]

Marketing strategies in e-commerce are one of the important issues in the new areas of marketing studies that are always the case. Due to the presence in e-commerce world and the application of new technology and business tools, organizations have to use new business strategies to face new competitive pressures. Also, the benefits of Internet shopping are not secret for anyone. Due to the increasing growth of electronic transactions, on the other hand, attendant risks, inherent uncertainty and a lack of trust towards the Internet are the main concerns of consumers in making purchases and online services. Therefore, gaining customers' trust from the logical and empirical dimension is a key indicator of communication and business development. Therefore, it is of primary importance that Internet service and product providers take action to keep and retain customers. The aim of this study is to investigate the effect of marketing strategies with emphasis of attendant risks and consumers' confidence on online shopping in electronic space. This is a descriptive survey research. The statistical population of the sample consisting of 400 shops in Tehran (Sports club, Trumpet, Iran Trade and Dijikala) has been done using Cochran formula. In this paper, the research measurement instrument is a researcher-made questionnaire on Likert scale (1-5) and simple random sampling has been used to choose the material. The sample volume is 30 people based on experts' opinions to determine the validity of the questionnaire. To determine the reliability, Cronbach's Alpha has been applied using SPSS with the value of more than 0.87. Structural equation Modeling and Lisrel software have been used to analyze the data. The result of the assumption test shows that, according to Table 7, all of the five research hypotheses have been accepted and the proposed model could provide a new insight for the researchers to develop strategies for placing e-trust in customers and be a basis for further studies in the future.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing strategies
  • attendant risks (price and quality)
  • trust (product
  • seller)
  • intent of online shopping