ارائه مدل ترکیبی عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره تأمین سبز (موردمطالعه: شرکت ایران‌خودرو)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی سهروردی، قزوین، ایران

چکیده

     هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارائه مدل ترکیبی عوامل مؤثر بر انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره تأمین سبز (موردمطالعه: شرکت ایران‌خودرو) می‌باشد. برای آزمون این فرضیات، جامعه آماری مدیران و کارشناسان شرکت ایران‌خودرو بوده و برای نمونه‌گیری از روش سرشماری استفاده گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت، همچنین ضرایب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 می‌باشد که حاکی از پایایی پرسشنامه است و در نهایت 138 پرسشنامه برای تجزیه‌وتحلیل مورد تأیید و تحلیل داده‌ها با کمک از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار اس پی اس اس و ایموس انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند، فناوری اطلاعات بر انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر دارد. مدیریت دانش بر انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر دارد. انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره تأمین سبز بر چابکی زنجیره تأمین سبز تأثیر دارد. انعطاف‌پذیری مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی تأثیر دارد و نهایتاً چابکی مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an integrated model affecting flexibility of Green Supply Chain Management (Case study: Irankhodro Company)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nasrollahi 1
  • Mohammad Reza Fathi 2
  • Milad Aghaei 3
  • Mohammad Karimi Kelaye 4
1 Assistant Professor, Industrial Managemant, Imam Khomeyini University Of Ghazvin
2 Assistant Professor, Industrial Managemant & Finnancial, Pardis Farabi Tehran University Of Ghom
3 Ph.D Student , Industrial Managemant, Allame Tababaei University Of Ghazvin
4 MA In Industrial Managemant , Sohrevardi Institute
چکیده [English]

The objective of this research is to present an integrated model affecting flexibility of Green Supply Chain Management (Case study: Irankhodro Company). To test these hypotheses, managers and experts of Irankhodro Company have been chosen as the statistical population and counting method has been used for sampling. The validity of the content has confirmed the validity of the questionnaire. Also, Cronbach's Alpha coefficient is over 0.7, which indicates the reliability of the questionnaire. Finally, 138 questionnaires have been confirmed to analyze the data with the help of structural equation method using SPSS and Imos software. Results show that information technology and knowledge management has an influence on the flexibility of Green Supply Chain Management. The flexibility affects the agility of Green Supply Chain Management. The flexibility affects the competitive advantage, and eventually, the agility affects the competitive advantage of Green Supply Chain Management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Agility of Supply Chain
  • competitive advantage
  • green supply chain management
  • knowledge management