بررسی تأثیر گرایشات راهبردی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد سازمانی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت اجرائی- راهبردی

2 پزشک عمومی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر گرایشات راهبردی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد سازمانی در میان شرکت‌های تولیدی فعال در شهرک صنعتی عباس‌آباد تهران به انجام رسید. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد توصیفی – پیمایشی و از جنس تحقیقات علّی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق حاضر، همه مدیران ارشد و میانی شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی عباس‌آباد تهران بودند که طبق آمار مأخوذه، تعداد آنها برابر با 605 نفر بود. در این تحقیق، جهت محاسبه تعداد نمونه موردنیاز، از فرمول کوکران (با سطح معناداری 95 درصد) استفاده شد. بر این اساس، معین شد برای جامعه‌ای با این حجم، به حداقل 237 نمونه آماری نیاز می‌باشد. گفتنی است که در این پژوهش، جهت انتخاب نمونه‌های موردنیاز از سطح جامعه آماری، از روش نمونه‌برداری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار اصلی مورداستفاده در این تحقیق، پرسشنامه‌ای استاندارد (برگرفته از پژوهش جان اف کیرشوف و همکاران (2016)) مشتمل بر 54 گویه بود. در این پرسشنامه، پاسخ‌ها بر اساس طیف پنج نقطه‌ای لیکرت (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) طراحی شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Lisrel استفاده گردید. روش اصلی آزمون فرضیه‌ها، مدل‌سازی معادلات ساختاری بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که گرایش‌های راهبردی سازمانی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد سازمانی تأثیر معنادار دارند. در فرضیه اول ادعا شده بود که گرایش محیط‌زیستی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر معنادار دارد که تجزیه تحلیل آماری، نشان داد با توجه به اینکه ضریب معناداری این فرضیه (679/3) بوده و این عدد بیشتر از (096/1+) می‌باشد، ازاین‌رو فرضیه مورد تأیید است. ازآنجایی‌که ضریب استاندارد مسیر نیز مثبت بوده (278/0)، ازاین‌رو تأثیرگذاری مستقیم تشخیص داده شد. این بدان معناست که در شهرک صنعتی عباس‌آباد، گرایش محیط‌زیستی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت و معنادار دارد. این نتیجه، با نتیجه تحقیق صورت گرفته توسط جان اف کیرشوف و همکاران (2016) همخوانی دارد. در فرضیه دوم ادعا شده بود که گرایش زنجیره تأمین بر مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر معنادار دارد که تجزیه تحلیل آماری، نشان داد با توجه به اینکه ضریب معناداری این فرضیه (007/2) بوده و این عدد بیشتر از (096/1+) می‌باشد، ازاین‌رو فرضیه مورد تأیید است. ازآنجایی‌که ضریب استاندارد مسیر نیز مثبت بوده (422/0)، ازاین‌رو تأثیرگذاری مستقیم تشخیص داده شد. این بدان معناست که در شهرک صنعتی عباس‌آباد، گرایش زنجیره تأمین بر مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت و معنادار دارد. این نتیجه، با نتیجه تحقیق صورت گرفته توسط جان اف کیرشوف و همکاران (2016) همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the effect of strategic organizational orientations on Green Supply Chain Management and organizational performance

نویسندگان [English]

  • reza Ghahdarijani 1
  • Ezat Eyni 2
1 MA Student In Executive and Strategic Management
2 General Practioner
چکیده [English]

This research has been carried out with the aim of investigating the effect of strategic organizational orientations on Green Supply Chain Management and organizational performance among active manufacturing companies in Abbas Abad industrial town in Tehran. This research, in terms of purpose, applied, and in terms of approach, is descriptive-survey and is of reason-type researches. According to the statistics, the statistical population of this study was 605 people consisting of senior and junior managers of active manufacturing companies in Abbas Abad industrial town in Tehran. In this study, Cochran's formula (with a percentage of 96%) has been used to calculate the required sample. According to the Krejcie and Morgan table, at least 237 statistical samples are required for a community with this volume, which were selected through simple random sampling method. In this study, data was collected through a standard questionnaire (deriving from Kirchhoff and et al, 2016) containing 54 items, in which responses were based on Likert's five-choice spectrum (from total agreement to total disagreement). After distributing and collecting data, the necessary analyses were done through SPSS and LISREL applications. The main method to test the hypotheses has been modeling structural equation and results show that strategic organizational orientations have a significant effect on Green Supply Chain Management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic organizational orientations
  • Green Supply Chain Management, Organizational performance
  • Abbas Abad industrial town in Tehran