تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر فرهنگ سازمانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندرانزلی، بندرانزلی، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان تاثیرپذیری فرهنگ سازمانی در اثر استقرار مدیریت کیفیت جامع با استفاده از نسل دوم تحلیل معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزار Smart PLS بوده است. در این پژوهش برای عملیاتی سازی متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه با 60 گویه در قالب طیف لیکرت پنج گزینه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین) بوده‌اند و با توزیع 67 پرسشنامه بین آن‌ها، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده‌اند. به منظور بررسی روایی، پایایی و برازش مدل از معیارهای ضریب آلفای کرونباخ (CA)، rho A، پایایی ترکیبی (CR)، ضریب AVE، ضریب تعیین (R2)، ضریب تعیین تعدیل‌شده (R2 Adjusted)، ضریب اندازه تاثیر (F2) و شاخص GOF استفاده شده است که نتایج نشان دهنده تایید تمام ضرایب فوق می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داده است که استقرار مدیریت کیفیت جامع در نیروگاه رامین بر روی هر چهار بعد فرهنگ سازمانی با ضرایب 40.9% برای فرهنگ قبیله‌ای، 39.1% برای فرهنگ سلسله مراتبی، 58.9% برای فرهنگ بازاری و 31.5% برای فرهنگ غیررسمی، موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Comprehensive Quality Management on Organizational Culture

نویسندگان [English]

  • Hossein Nasirzadeh 1
  • Mohammad Taleghani 2
  • Hamze Amin Tahmasebi 3
1 Ph.D Student, Industrial Management, Islamic Azad University Of Bandar Anzali
2 Associate Professor, Faculty of Management & Accounting, Islamic Azad university of Rasht
3 Assistant Professor Of Industrial Engineering, Gilan university, Rasht
چکیده [English]

The present study aims to investigate the effect of Comprehensive Quality Management on Organizational Culture using the second generation of structural equation analysis and Smart PLS software. In this research, to bring research variables into operation, two questionnaires with 60 items in the form of a five-choice Likert spectrum have been used. The statistical population of this research is the employees of Electricity Supply Management Company of Ahvaz (Ramin power plant). The required data have been collected by distributing 67 questionnaires among them. To verify the validity, reliability and fitness of the model, Cronbach's Alpha coefficient (CA), Rho A, Composite Reliability (CR), AVE coefficient, determination coefficient (R2), adjusted determination coefficient (  Adjusted), coefficient of influence ( ) and GOF index have been used. Results indicate that all of the above factors are confirmed. The results also show that the establishment of Comprehensive Quality Management at Ramin power plant is effective in all four dimensions of organizational culture with coefficients of 40.9% for tribe culture, 39.1% for hierarchy, 58.9% for market culture, and 31.5% for informal culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Comprehensive Quality Management
  • Electricity Supply Management
  • structural equation