رویکردى تلفیقى در خصوص پژوهش‌های انجام‌گرفته در حوزه نگهداری و تعمیرات معاونت آماد و پشتیبانی ناجا: مطالعه‌اى فراترکیب

نویسندگان

1 معاون آماد و پشتیبانی ناجا، کارشناسی ارشد ، تهران، ایران.

2 جانشین معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، کارشناسی ارشد، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین،‌ دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مهندسی صنایع- یزد، ایران

چکیده

زمینه و پژوهش: پژوهش­های زیادی برای یافتن مهم­ترین عوامل موثر بر نگهداری و تعمیرات معاونت آماد و پشتیبانی ناجا صورت گرفته­اند. در برخی از این پژوهش­ها برای شناسایی متغیرها، به فرضیه­های یکسانی پرداخته­ شده است و طی آن در خصوص شدت و جهت رابطه، بین برخی متغیرهای مستقل و وابسته به نتایج آماری متفاوتی دست یافته­اند. با استفاده از تکنیک­های آماری و پیشرفته فراتحلیل، نتایج متناقض آماری پژوهش­های مختلف یک­دست شده و به سردرگمی­ها در خصوص روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پایان داده می­شود. یکی از اهداف این تحقیق، جمع­آوری و علامت­گذاری اجزا و مولفه­های مطالعات صورت گرفته در حوزه نگهداری و تعمیرات معاونت آماد و پشتیبانی ناجا است.
روش: در این فراترکیب، تمامی مطالعات مربوط به عوامل موثر بر نگهداری و تعمیرات معاونت آماد و پشتیبانی ناجا، فارغ از کیفیت این مطالعات گردآوری و در نهایت هفت مطالعه برای ورود به فراتحلیل کمی پذیرفته شدند. فرضیه­های پژوهش­ها استخراج گردید. اطلاعات آماری برای محاسبه اندازه اثر استخراج و با استفاده از نرم­افزار CMA2 محاسبه گردید. در میان فرضیه­ها، چهار فرضیه که بیش­ترین تکرار را داشتند، ‌با روش فراتحلیل بررسی شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که عوامل انسان­افزار،‌ سخت­افزار، سازمان­افزار و اطلاعات افزار با نگهداری و تعمیرات در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا رابطه­ای معنی­دار دارند.
نتیجه­گیری: وضعیت تحقیقات حوزه نگهداری و تعمیرات معاونت آماد و پشتیبانی ناجا،‌ نیاز به تغییراتی در موضوع­های پژوهشی با در نظر گرفتن رویکردهای نوین علمی، جهت افزایش کارایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An integrated approach to the conducted researches in the field of Maintenance and Repair of Police Logistics: A meta-analysis study

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Mohammadi 1
  • reza fariba 2
  • Seyyed Aziz Rafati asl 3
  • payam majlesi 4
1 Assistant Of Police Logistics And Support
2 Surrogate Assistant Of Police Logistics And Support
3 Faculty Member of Amin University, Ph.D Student, Islamic Azad University of Tehran Markaz
4 MA In Industrial engineering, Yazd university
چکیده [English]

Context and research: Many studies have been conducted to find out the most significant factors affecting Maintenance and Repair of Police Logistics. In some of these studies, the same hypotheses have been considered to identify the variables and there have been various statistical results among some of the dependent and independent variables in relation to the intensity and direction of the relationship. With the use of statistical and advanced meta-analysis techniques, conflicting statistical results of various researches are integrated with each other to clear up the confusions between dependent and independent variables. One of the objectives of this research is to collect and mark the components of the studies carried out in Maintenance and Repair of Police Logistics.
Method: In this meta-analysis, all the studies related to the factors affecting Maintenance and Repair of Police Logistics have been collected regardless of the quality of these studies, and eventually, three studies have been accepted to enter the quantitative analysis. Moreover, researches hypotheses have been extracted and statistical information have been extracted using CMA2 software to calculate the profundity of the effect. Among these hypotheses, the four most repeated hypotheses have been examined using meta-analysis.
Results: Results show that human beings, hardware, organizations, and information have a significant relationship with Maintenance of Police Logistics. 
Conclusions: Researches of Police Logistics in the field of Maintenance requires changes in the research topics by taking into account new scientific approaches to improve efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance and Repair
  • Police logistics
  • meta-analysis