ارائه مدل ترکیبی و بررسی چابکی سازی زنجیره تأمین با بهره گیری از تکنیک های تصمیم‌گیری های چند شاخصه ای فرایند تحلیل شبکه‌ای و ویکور(مطالعه موردی: صنایع تولیدی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی- عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین

2 استاد یار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین، قزوین

چکیده

یکی از الزامات عصر اطلاعات، چابکی در صنایع تولیدی است. رسالت فن آورهایی تولیدی نوین منسوخ سازی روش های و تکنو لوژی های فعلی ست. ضرورت و اهمیت چابکی سازی در اکثر صنایع در پاسخ‌گویی به خواسته و نیاز جدید مشتریان, تغییرات روزا فزون بازار در رابطه با محصولات و خدمات جدید در یک بخش زمانی کوتاه مشهودست. بنابراین هدف پژوهش حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های مهم در چابکی سازی زنجیره تأمین در صنعت تولیدی قطعات خودروسازی در استان تهران و ارائه راهکاری عملی برای افزایش کسب مزیت رقابتی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه پیمایشی می‌باشد. روش جمع‌آوری داده‌های به‌طور کتابخانه‌ای، مراجع داخلی و لاتین است. جامعه آماری شامل 120 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد تولیدی در استان تهران می باشند و و ابزار اندازه‌گیری تحقیق، پرسشنامه‌ای محقق ساخته در مقیاس لیکرت با بازه (1-5) بوده و در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده به منظور انتخاب آزمودنیها استفاده‌شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، حجم نمونه اولیه شامل 30 نفر با بهره گیری از نظرات متخصصان می‌باشد و برای تعیین مقدار پایایی از آلفای کرونباخ با استفاده از اس پی اس اس محاسبه گردیده و مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 87/0 می‌باشد برای تجزیه و تحلیل داده‌های از فرایند تحلیل شبکه‌ای و ویکور استفاده‌شده تا روابط درونی بین شاخص‌ها مشخص گردد تا تاثیر گذاری و رتبه بندی آن‌ها تعیین شود یافته های حاصله گویای آن است که شاخص پیچیدگی فرایند و تقاضای بازار نسبت به سایر عوامل در بالاترین اولویت قرار دارند. نتایج نشان می‌دهد مدیران قادرند تمرکز لازم را بر روی شاخص‌های مهم داشته باشند تا در هنگام مواجه با مشکلات و احتمال وقوع ورشکستگی اقدام لازم را نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a compound model and investigating the agility of supply chain by benefiting from multi-index decision-making techniques of networking analysis process and Vicor(Case study: producing industries)

نویسندگان [English]

  • parvaneh Gholi pour 1
  • Mohammad Mahdi Mozaffari 2
1 MA In Commecial Managament, Qazvin University
2 Associate professor Of Management, Imam Khomeyni University
چکیده [English]

Agility is one of the necessities of information era in producing industries. The message of modern producing technologies is to abolish current methodologies. The necessity and importance of having agility in most industries is to meet new customers’ needs and respond to their requests. The increasing change of new products and services in markets is obvious in short periods. Therefore, the present paper aims at identifying and ranking important indices in making the supply chain active in automotive component manufacturing industry in Tehran province and presenting a workable solution to gain more advantages in competitions. This research is pragmatic in terms of purpose and surveying in terms of method. Data collection has been done using library, Latin and internal references. The statistical population includes 120 people from managers and senior staff in Tehran province. The research measurement instrument is a developed questionnaire on Likert scale spanning (1-5) and simple random sampling has been used to choose the test material. To determine the questionnaire, the first sample volume is 30 people based on experts' opinions To determine the reliability, Cronbach's alpha has been applied using SPSS software with the value of more than 0.87. To analyze the data, networking analysis process and Vicor has been used to specify the internal relationship among indices in order to determine their influence and ranking. Findings show that complexity index process and market demands have the highest priority in proportion to other factors. Results show that managers are capable of concentrating on significant indices to implement necessary measures in case of any problem or possible bankruptcy.