نقش میانجی نوآوری سازمانی در تبیین یادگیری سازمانی بر تاب‌آوری زنجیره تأمین (مطالعه موردی: یک سازمان دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خاتم النبیا

2 دانشگاه خاتم الانبیا

3 ستاد کل نیروهای مسلح

چکیده

زمینه پژوهشی تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر یادگیری سازمانی از طریق نوآوری سازمانی بر تاب‌آوری زنجیره تأمین انجام‌شده است. این تحقیق ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی، ازنظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی و ازنظر روش تحلیل داده‌ها از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران آمادی ستاد فرماندهی و یگان­های تابعه مستقر در شهر تهران یکی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران می­باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 130 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند.  در انتخاب نمونه‌ها از روش تصادفی ساده استفاده شد. داده‌های این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی همراه با استفاده از پرسشنامه گردآوری‌شده است که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرون باخ بیش از 7/0 برآورد شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میان یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی و تاب‌آوری زنجیره تأمین رابطه معنادار وجود دارد که نشان‌دهنده اهمیت بهره‌گیری این مفاهیم در تاب‌آوری زنجیره تأمین است. درنهایت بر اساس نتایج به‌دست‌آمده پیشنهادهایی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mediating role of organizational innovation in explaining organizational learning on supply chain tolerance (case study: A defensive organization)

نویسندگان [English]

  • mohamad bagherimanesh 1
  • hasan kavyani 2
  • Mehdi heshmati rad 2
  • hasan ali habibi 3
1 University of Khatam Al Anbia
2 University of Khatam Al Anbia
3 General Staff of the Armed Forces
چکیده [English]

The present research aims at investigating the impact of organizational learning on supply chain tolerance through organizational innovation. This research is practical in terms of purpose, surveying in terms of data collection and correlation type in terms of data analysis. The research population of the present paper consists of all the personnel and logistics managers of command headquarters and subsidiary units based in Tehran city, being one of the armed forces of Islamic Republic of Iran. Using Cochran formula, 130 people were chosen as sample members and in choosing samples, simple random sampling has been used. The data of this research has been collected through library and field studies using a questionnaire that its reliability has been estimated over 0.7 using Cronbach's alpha coefficient. The data analysis has been carried out using Kolmogorov-Smirnov test, Pearson's coefficient of correlation and path analysis using SPSS and LISREL software. Results show that there is a significant relationship among organizational learning, organizational innovation and supply chain tolerance, which indicate the importance of utilizing these concepts in supply chain tolerance. Finally, based on the achieved results, a number of recommendations have been put forward.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Innovation
  • organizational learning
  • Tolerance
  • Supply Chain
جعفرنژاد، احمد.، محسنی، مریم.، (1394). ارائهچارچوبیبرایبهبودعملکردزنجیرهتأمینتاب آور، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، سال هفدهم، شماره 84
جلالی، محمد (1393).  ارزیابی مؤلفه­های تاب‌آوری شرکت­های کوچک و متوسـط (موردمطالعه: قطعـه سـازان صـنعت خـودرو)، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، ایران.
جهانی،مصطفی.،آذر،عادل،. مقبل باعرض،عباس،(1396). طراحی مدل تفسیری ساختاری عوامل مؤثر بر تاب‌آوری زنجیره تأمین،فصلنامه پژوهشهایمدیریتمنابعسازمانی، دوره هفتم، شماره چهار
علوی، سمیه.، ارباب شیرانی، بهروز.، اسفندیاری، احسان (1393) .بررسیارتباطیادگیریسازمانیونوآوریازدیدگاه سیستمدینامیکیدرمرکزتحقیقاتمهندسیاصفهان، مدیریت تولید و عملیات، 5(1)، صص 92-71
علی بابا، فاطمه (1395). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تاب‌آوری زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد نقشه‌های شناختی مرحلهی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
مصلح، عبدالحمید.، احمد الهیاری بوزنجانی(1393). توسعۀ محصولات نوآورانه: اثر بازارگرایی درونی و نقش میانجی هوش سازمانی. مدیریت نوآوری. دوره دوم، شماره سه، صص 49-72
 
Adtiya Kumarsahu S., KumarSahu A., Mahapatra S. (2014) "A decision support system towards suppliers’ selection in resilient supply chain: Exploration of fuzzy- Topsis", International Journal of Management and International Business studies, Vol. 4, pp: 159-168.
Allameh, Sayyed Mohsen. Moghaddam M. (2010). The relationship between organizational learning and organizational performance; Case study: Iran Khodro, Journal of executive management, No. 38
Azadegan, A., & Jayaram, J. (2018). Resiliency in supply chain systems: A triadic framework using family resilience model. In Supply Chain Risk Management (pp. 269-288). Springer, Singapore.
Benjamin R. Tukamuhabwa, Mark Stevenson*, Jerry Busby and Marta Zorzini (2015). Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study, International Journal of Production Research,
Carvalho, H., Azevedo, S. G., & Cruz-Machado, V. (2012). Agile and resilient approaches to supply chain management: influence on performance and competitiveness. Logistics Research, No. 4. 49-62.
Carvalho, Helena, Susana Garrido Azevedo, and Virgilio Cruz-Machado(2012). "Agile and resilient approaches to supply chain management: influence on performance and competitiveness".Logistics research 4(1-2),49-62
Choopani, H., ZareKhalili, M., Ghasemi, A., & GholamZade, H. (2012). Examine the relationship between intellectual capital with organizational innovation (Case Study: stock company of Development Insurance). Ingenuity and creativity in the Humanities, 2(1). ( In Persian)
Chopra S., Sodhi M. (2014) "Reducing the risks of supply chain disruptions";MIT Sloan Management Review, Vol. 55, No. 3, pp. 73-80.
Grötsch V. M., Blome C., Schleper M.C. (2013) "Antecedents of proactive supply chain risk management – a contingency theory perspective";International Journal of Production Research, Vol. 51, No. 10, pp. 2842-2867.
Henrique, J. (2017). Supply Chain Resilience Metrics for Complex-Chains, Thesis to obtain the Master of Science Degree in Industrial Engineering and Management
Hohenstein N. O., Feisel E., Hartmann E., Giunipero L. (2015) "Research on the phenomenon of supply chain resilience: a systematic review and paths for further investigation"; International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(1/2).
Huber Gap (1991) “Organizational learning: The contributing processes and the literatures”. Organization Science, 2(1). 88 115
Ismail Gölgeci, Serhiy Y., Ponomarov. (2014) " How does firm innovativeness enable supply chain resilience? The moderating role of supply uncertainty and interdependence", Technology Analysis & Strategic Management.
Jones, G. R. (2000). “Organizational theory” (3rd ed.). New York: Prentice-Hall.
kazazi .A, Scholl. A. (2013) Total Quality Management Impact on Innovation Performance: Effects of Organizational Learning moderator. Journal of improvement and change management. No. III. Pp. 17-
Kogut,B and Zander,U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities and the replication of technology. Organization Science, 3(3), 383-397.
Lu,T., & Chen.J. (2010). Incremental or radical? A study of organizational innovation: on artificial world approach, Expert Systems with Applications, 37(14), 8199-8200.
Massingham, Peter & Diment, Kieren (2009). Organizational Commitment, Knowledge Management Interventions, and Learning Organization Capacity, The Learning Organization. Vol. 16, No. 2.
Ojasalo,J. (2008). Management of innovation networks: a case study of different approaches. European journal of Innovation Management, 11(1), 51-86.
Pettit, Timothy J., J. Fiksel, and K. Croxton. 2010. “Ensuring Supply Chain Resilience: Development of a Conceptual Frame Work.” Journal of Business Logistics 31 (1): 1–21.
Ponis, S., and E. Koronis. 2012. “Supply Chain Resilience: Definition of Concept and Its Formative Elements.” Journal of Applied Business Research 28 (5): 921–930.
Ponomarov S.Y., Holcomb M. C. (2009) "Understanding the concept of supply chain resilience"; The International Journal of Logistics Management, 20(1):124-143.
Rajesh R. (2016) "Forecasting supply chain resilience performance using grey prediction"; Electronic Commerce Research and Applications, 20: 42-58.
Rice J., Canioato F. (2003) "Building a secure and resilient supply network"; Supply Chain Management Review, 7(5): 22-33.
Sáenz M.J.,Revilla E. (2014) "Creating more resilient supply chains"; MIT Sloan Management Review, Vol. 55, No. 4, pp. 22-24.
Sharifirad M.S., Ataei V. (2012) "Organizational culture and innovation culture: Exploring the relationships between constructs", Leadersh, Organ. Dev. J. 33 (5): 494–517.
Sheffi Y., Rice J. B. (2005) "A supply chain view of the resilient enterprise";MIT Sloan Management Review, Vol. 47, No. 1, pp. 41-48.
Soni, U., Jain, V., & Kumar, S. (2014). Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach. Computers & Industrial Engineering, No. 74. 11-25
Taetia,V.P. (2006). Framework to study the social innovation network. European Journal of Innovation Management, 9(3),312-326.
Tveiten, Camilla. K., Albrechtsen, E., Wærø, I., & Wahl, A. M. (2012). Building resilience into emergency management. Safety Science, No. 50. 1960–1966.
Wang, G., Muddada, R., Ding, G., (2016)  Toward a Resilient Holistic Supply Chain Network System: Concept, Review and Future Direction. IEEE Systems Journal , Vol 10 , Issue: 2 pp:410-421 
Wieland, A., & Marcus Wallenburg, C. (2013). The influence of relational competencies on supply chain resilience: a relational view. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(4), 300-320.