ارایه چارچوبی برای پایداری زنجیره تأمین چابک صنعت آجر استان اصفهان با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا مدیریت تولید و عملیات، دانشکده پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه کسب‎وکار جدید، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر با رشد توسعه پایدار، ذینفعان زنجیره تأمین انتظار دارند که مسئولیت زیست محیطی و اجتماعی نیز در زنجیره تأمین مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش ارایه چارچوبی برای پایداری زنجیره تأمین چابک در صنعت آجر استان اصفهان می‌باشد. پژوهش توسعه‌ای کاربردی بوده و بصورت کیفی انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری 10 خبره آشنا به پژوهش تعیین گردید.  برای کدگذاری و شناسایی عوامل از نظریه داده‌بنیاد براساس الگو رهیافت نظام‌مند استراوس و کوربین به کمک مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته استفاده گردید. سپس براساس نظریه داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکسکیودا پس از انجام کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری انتخابی 11 عامل برای پایداری زنجیره تأمین چابک صنعت آجر استان اصفهان بیان گردید. نتایج نشان داد تعهد مدیریت ارشد به عنوان پدیده محوری برای دستیابی به  پایداری زنجیره تأمین چابک شناسایی شد. و اقتصادی بودن و اجتماعی بودن زنجیره تأمین به عنوان پیامدهای الگو معرفی شدند. این پژوهش از اولین مطالعاتی است که مدل ترکیبی چابکی و پایداری را در صنعت آجر پیشنهاد می‌دهد. همچنین به شرکت‌های مربوطه برای به کارگیری پایداری و چابکی در زنجیره تأمین کمک می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting sustainable supply chain agility model in the brick industry of Isfahan province

نویسندگان [English]

  • farhad farhadi 1
  • Mohammad Reza Taghizadeh Yazdi 2
  • Mansour Momeni 2
  • Seyyed Mojtaba Sajjadi 3
1 - Ph.D. of production and operations management, Alborz Campus College, Tehran University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 in New Business Group, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the recent decades, with sustainable development, supply chain beneficiaries expect that environmental and social responsibility be addressed in the supply chain as well. The aim of present research is to provide a framework sustainable for the supply chain agility in the brick industry of Isfahan province. This developmental research is applied and qualitative. Using theoretical sampling, 10 experts have been selected who are familiar with the research. For coding and identifying the factors, Grounded theory has been used based on the systematic approach of Strauss and Corbin with the help of semi-structured interviews. Then, based on Grounded theory, using Maxqda software, after taking three stages of open coding, axial coding and selective coding, 11 factors were expressed for the sustainability of agile supply chain in Isfahan province. Also, the commitment of top management has been identified as a central phenomenon to achieve sustainable supply chain agility and also economical and social matters of the supply chain have been introduced as sample outcomes. This research is one of the first studies that offers a hybrid model of agility and sustainability in the brick industry and helps other related companies apply agility and sustainability to the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • agile
  • Supply Chain
  • Grounded Theory
آذر, عادل, تیزرو, علی, مقبل باعرض, عباس, نواری رستمی, علی اصغر ا. (1389). طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری. پژوهش‌های مدیریت در ایران, 14(شماره چهار پیاپی 69), 1-25.
الله‌یاری، مهسا، پیله وری، نازنین، (1397)، "شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی ایران خودرو)"، فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین, 19(58), 56-73.
باورصاد, بلقیس, نیلی احمدآبادی, مجید, بیرانوند, طاهره. (1397). ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع دریایی مطالعه موردی: سازمان صنایع دریایی. فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی, 5(1), 29-40.
شفیعی زیارانی ، طوفان،(1393)،دستیابی به یک زنجیره تامین چابک با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت مرحلهی در شرکت خودرو سازی زامیاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی آمل، دانشکده مهندسی
ملک, شاداب و ندا معنوی زاده، ۱۳۹۶، ارایه یک مدل مفهومی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز و چابک، اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ،
 
AlKahtani, M., Rehman, A. U., Al-Zabidi, A., & Choudhary, A. (2019). Agile Supply Chain Assessment: An Empirical Study on Concepts, Research and Issues. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(3), 2551-2565.
Basak, S., Shekhar, S., Saha, K. (2019)."Sustainable Supply Chain Development: An Energy Management Approach". In Emerging Applications in Supply Chains for Sustainable Business Development , IGI Global, 81-102.
Creswell, J. W (2005)."Designing and conducting mixed method research. Thousand Oaks, CA": Sage
Dastyar, H., Mohammadi, A., & Mohamadlou, M. A. (2018). Designing a Model for Supply Chain Agility (SCA) Indexes Using Interpretive Structural Modeling (ISM). In International Conference on Dynamics in Logistics (pp. 58-66). Springer, Cham.
Ghadimi, P., Wang, C., & Lim, M. K. (2019)."Sustainable supply chain modeling and analysis: Past debate, present problems and future challenges". Resources, Conservation and Recycling, 140, 72-84.
Li, X., Holsapple, C. W., & Goldsby, T. J. (2019). The structural impact of supply chain management teams: Supply chain agility development in multidivisional firms. Management Research Review, 42(2), 290-310.‏
Li, Y., & Mathiyazhagan, K. (2018). Application of DEMATEL approach to identify the influential indicators towards sustainable supply chain adoption in the auto components manufacturing sector. Journal of Cleaner Production, 172, 2931-2941.
Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
Mathivathanan, D., Kannan, D., & Haq, A. N. (2018). Sustainable supply chain management practices in Indian automotive industry: A multi-stakeholder view. Resources, Conservation and Recycling, 128, 284-305
Martinez-Sanchez, A., & Lahoz-Leo, F. (2018). Supply chain agility: a mediator for absorptive capacity. Baltic Journal of Management, 13(2), 264-278.
Mahmood, S., & Kess, P. (2018)."A conceptual model for sustainable supply chain operation in fashion industry". Management industrial,  16 (18). 375-387.
Russell, D. M., & Swanson, D. (2019). Transforming information into supply chain agility: an agility adaptation typology. The International Journal of Logistics Management, 30(1), 329-355.‏
Scavarda, A., Daú, G. L., Scavarda, L. F., & Korzenowski, A. L. (2019). A proposed healthcare supply chain management framework in the emerging economies with the sustainable lenses: The theory, the practice, and the policy. Resources, Conservation and Recycling, 141, 418-430.
Sharma, V. K., Chandna, P., & Bhardwaj, A. (2017). Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review. Journal of Cleaner Production, 141, 1194-1208.‏
Sharma, Y. K., Mangla, S. K., & Patil, P. P. (2019). Analyzing Challenges to Transportation for Successful Sustainable Food Supply Chain Management Implementation in Indian Dairy Industry. In Information and Communication Technology for Competitive Strategies (pp. 409-418). Springer, Singapore.
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory (2nd Edition). Thousand Oaks [u.a.]:Sage Publ.
Zhang, M., Tse, Y. K., Doherty, B., Li, S., & Akhtar, P. (2018). Sustainable supply chain management: Confirmation of a higher-order model. Resources, Conservation and Recycling, 128, 206-221.‏
Zhao, R., Liu, Y., Zhang, N., & Huang, T. (2017). An optimization model for green supply chain management by using a big data analytic approach. Journal of Cleaner Production, 142(2),1085-1097.