طراحی مدل مفهومی-راهبردی ترابری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا مبتنی بر فراتحلیل کیفی پژوهش‌های انجام گرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 3. کارشناس مهندسی عمران-عمران، دانشگاه دارالفنون قزوین، قزوین ایران

3 کارشناس مهندسی عمران-عمران، دانشگاه دارالفنون قزوین، قزوین ایران

چکیده

زمینه و پژوهش: ترابری در هر سازمان نقش مهمی در اطمینان‌بخشی فعالیت های آن سازمان را دارد. مجموعه فعالیت های حوزه ترابری کاری تخصصی و دارای اهمیت فراوان است که مورد قبول اکثریت متخصصان می باشد. در سال های گذشته فعالیت های پژوهشی فراوانی در حوزه ترابری صورت گرفته شده است. از آنجایی که یکی از وظایف اساسی مدیران، ارزیابی عملکرد سازمان خویش است تا بتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای ادامه مسیر خود داشته باشند لزوم ارزشیابی این پژوهش ها ضروری به نظر می رسید. یکی از انواع ارزشیابی ها فراتحلیل است که به ارزشیابی پژوهش های انجام شده در یک حوزه می پردازد.  اهمیت روش فراتحلیلی تا جایی است که حتی می­توان آن را یک رشته تخصصی محسوب نمود. از اهداف این تحقیق، جمع­آورى و علامت­گذارى اجزا و مؤلفه­هاى مطالعات صورت گرفته در حوزه  عملکرد پژ‍وهش­های مختلف حوزه ترابری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا است. تلخیص پژوهش­های قبلی، تعیین مسائل موجود در پژوهش­هایی که نیاز به حل دارند، تعیین اموری که به نظر نمی­رسد مساله و مشکل باشند، تعیین موضوع­هایی که نیاز به پژوهش بیشتر دارند.
روش: تحقیق حاضر ازنظر نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و روش تحقیق توصیفی است. ابزار گردآورى اطلاعات نیز مطالعات و اسناد کتابخانه­ای می­باشد.. جامعه آمارى تحقیق حاضر، تمامى مطالعاتى است که به بررسى ترابری در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا پرداخته­اند. در فراتحلیل، نمونه­گیرى نداریم و فراتحلیلگر در یک جست­وجوى جامع تلاش دارد به تمامى پژوهش­ها دست یابد. جامعه آماری این پروژه تعداد 24 پژوهش مرتبط با حوزه ترابری معاونت آماد و پشتیبانی ناجا می­باشد. روش نمونه­گیری کل­شمار و برابر با جامعه می­باشد. پس در این پژوهش نمونه تحقیق همان جامعه آمارى آن خواهد بود. در این پژوهش، رویکرد کیفی از فراتحلیل(کیفی) به کار گرفته شده است. براى تجزیه وتحلیل نتایج از نرم­افزار اکسل  استفاده گردیده است.
یافته ­ها: بسیاری از راهکارها و نتایج به اداره و فرد مرتبط  در سازمان ، ارحاع شده  و  به مرحله کاربست رسیده است، راهکارهای ارائه شده عموماً در سطح عملیاتی و برخی نیز در سطح راهبردی است است؛ اکثر راهکارها مانند برون­سپاری به شیوه­ای تخصصی و مطلوب جهت­دار و قابل اعمال است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a conceptual-strategic transport model for police logistics based on qualitative meta-analysis researches

نویسندگان [English]

  • Seyyed Aziz Rafati Asl 1
  • Payam Majlesi Ardejani 2
  • behnam ghayumi 3
1 Ph.D in Sociology, Faculty Member at Amin University
2 MSc in Industrial Engineering, University of Yazd, Yazd, Iran
3 BSc in Civil Engineering, University of Darolfonoon, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Transportation as a primary part of an organization plays an important role in ensuring the proper functioning of the systems. The fact that transportation is a specialized and important task is accepted by the majority of specialists. In the previous years, there were many organizational activities in the field of transportation. As a manager's primary task is to evaluate the performance of an organization, taking this research into consideration seems to be essential to plan meticulously. One of these evaluations is meta-analysis which evaluates a research in a specific field and can be considered as a field of study. The objectives of this research are to collect and indicate components of studies carried out in the performance area of various research projects of Police Logistics in the field of transportation by identifying issues that need to be addressed, issues that do not seem to be problematic, and ones that need further research. Method: The present study is an applied type and in terms of data collection is descriptive of survey type and the method used in this research is descriptive. The data collection instrument is based on library studies and documentation. The research population of this study consists of all the studies that have been carried out concerning transportation of Police Logistics. There is no sampling in meta-analysis, and the meta-analyzer attempts to achieve all the researches in an extensive search. The research population of this project consists of 24 researches related to the field of transportation of Police Logistics. Therefore, in this paper, the research sample will be the same as research population. In this study, a qualitative approach has been applied to meta-analysis and EXCEL software has been used to analyze the results. Findings: The addressees of many of the solutions and results in terms of administration and individual are not known. (B) The solutions presented have remained at the level of general discussion and frequent repetition, though some solutions such as outsourcing are directed and applicable in a specialized and desirable manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • Police logistics
  • Qualitative meta-analysis
افتخاری, عبدالرضا رکن الدین, خلیفه, پورطاهری, و رحمانی فضلی. (2018). ارزیابی فرا تحلیل مقالات طرح های هادی روستایی در ایران. پژوهشهای روستائی, 9(1), 26-41.
پیران نژاد. (2016). فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی, 8(2), 299-324.
محمدی, شیرکوه, نقی کمال خرازی, سید علی‌, کاظمی‌فرد, و پور کریمی. (2017). مدیریت آموزش چند فرهنگی در مدارس ایران: فراتحلیلی کیفی. مدیریت مدرسه, 4(2), 87-107.
یاسینی, عباس پور, حیدر, و نوروزی کوهدشت. (2016). فراتحلیل رابطه بین سبک رهبری با سلامت سازمانی در سازمانهای آموزشی ایران. پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی, 2(8), 97-125.
محمودی, صادقی, و فرزانه. (2018). فراتحلیل اثربخشی روش‌های تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری.
عباسیان, قایمی پور, و نجاتی حاتمیان. (2018). فراتحلیل رابطه بین رهبری تحولی مدرسه و رفتار شهروند سازمانی معلمان. اندیشه های نوین تربیتی, 13(4), 121-143.