بررسی نقش میانجی خلق ارزش در رابطه بین مشارکت زنجیره تأمین با عملکرد سازمان ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت، ایلام، ایران.

2 دکترای مدیریت صنعتی،استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

دلایل اهمیت زنجیره تامین در طی سال­های اخیر ،  افزایش سرعت تغییر فناوری ، جهانی شدن تجارت، تمایل به منبع یابی بیرونی، تاکید بیشتر بر کیفیت، فایده و رضایت مشتری، تاکید بیشتر بر ایجاد رابطه با مشتری و حفظ او، تاکید بر توسعه روابط با تامین کنندگان، تاکید بیشتر بر مدیریت فرآیندهای کار و یکپارچه کردن عملیات، ضرورت ایجاد پیوندها و شبکه های راهبردک و همچنین توسعه اقتصادهای مبتنی بر دانش و فناوری می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد با نقش میانجی خلق ارزش می­باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی و مدلسازی قرار می­گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان سازمان‌های مورد مطالعه به تعداد 280 نفر می­باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجه به جامعه 280 نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 162 نفر می­باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می­باشد، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.951 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده از تکنیک مدل­سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده نقش میانجی خلق ارزش بر تأثیر مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد می­باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که همه مولفه­های مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد تأثیر معنی­داری دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of value creation in the relationship between supply chain participation and performance in organization

نویسندگان [English]

  • Hassan Rashidi 1
  • mahtab keramati zanganeh 2
  • fereshteh ghamari 3
1 Teacher of Payame Noor University, Management Group, Ilam, Iran
2 Ph.D. in Industrial Management, Assistant Professor, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 PhD Students, industrial Management , Management Group, Islamic Azad University, sanandaj, Iran
چکیده [English]

The reasons for the importance of supply chain in the recent years are the increasing pace of technology change, the globalization of commerce, tendency to outsource, greater emphasis on quality, customer benefit and satisfaction, greater emphasis on customer relationship building and retention, emphasis on relationships development with suppliers, greater emphasis on managing business processes and integrating operations, the need to build strategic links and networks, as well as developing knowledge-based and technology-based economies. The purpose of this study is to investigate the effect of supply chain participation on performance with the mediating role of value creation. This research is practical in terms of purpose and descriptive-surveying of correlation and modeling type in terms of method. The research population of this study consists of 280 managers, supervisors and experts of the organization. According to the research population being 280 employees, the required sample size is 162 people to determine the sample size using Cochran formula. The instrument for collecting data is a standard questionnaire that its reliability has been confirmed 0.951 using Cronbach's alpha. Structural equation modeling technique has been used to analyze the collected data using Smart PLS software. Results show the mediating role of value creation on the impact of supply chain participation on performance. Results also show that all components of supply chain participation have a significant effect on performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain participation
  • performance
  • value creation
  • organization
آذر، عادل و حاجتی، نسیم (1395). «بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بررضایت مشتری و عملکرد مالی مطالعه موردی: شرکت شهرک های صنعتی شهراهواز»، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد، تهران، دفتر کنفدراسیون بین المللی مخترعین جهان در ایران، دانشگاه جامع علمی کاربردی مینو
خوش سیما ، غلامرضا و خریدار، فاطمه (1393). «تاثیر عناصر انعطافپذیری تولید بر عملکرد کسب و کار در بنگاه­های تولیدی صنعت خودرو و کاشی و سرامیک: مطالعه پیمایشی در سطح زنجیره»،مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 27 ، زمستان 93 ، شماره چهار ، پیاپی 929.
دلوی اصفهانی، محمدرضا؛ قربانی، حسن و باقری قلعه سلیمی، مرضیه(1393). «بررسی تاثیر همسویی استراتژی های بازاریابی بر زنجیره تامین و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: گروه صنعتی انتخاب)، مدیریت بازاریابی، تابستان 1393، دوره 9، شماره 23، صص 95-109.
شفیعی ، مرتضی و تارمست ، پگاه(1393).  «تأثیر فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی )مطالعه موردی شرکت ساپکو(»، مطالعات کمّی در مدیریت، سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1393 ، صص 921-911
کرمی ، الهام؛ عرب، علیرضا؛ فلاح لاجیمی، حمیدرضا(1394). «اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک شرکت های صنایع الکترونیک در ایران» ، پژوهش­های مدیریت در ایران، پژوهش های مدیریت در ایران، زمستان 1394، دوره 19، شماره 4، صص 185-206.
Avelar, S, L., García, A.J. L. & Castrellón, T. J. P. (2014). “The Effects of Some Risk Factors in the Supply Chains Performance: A Case of Study”, Journal of Applied Research and Technology, 12(5), 958-968
Bhakoo, V. & Chan, C.(2011). “Collaborative implementation of e-business processes within the health-care supply chain: the Monash Pharmacy Project”, Supply Chain Management. May,16 (3), 184-193.
Cao,M. & Zhang, Q. (2011). “Supply chain collaboration: Impact on collaborative advantage and firm performance”, Journal of Operations Management, 29(2011), 163–180.
Chang, A. E., Ellinger, K. (Kate) Kim. & George R. F.,(2016). “Supply chain integration and firm financial performance: A meta-analysis of positional advantage mediation and moderating factors”, European Management Journal, Volume 34, Issue 3, June 2016, Pages 282-295, ISSN 0263-2373, https://doi.org/10.1016/j.emj.2015.11.008
Chakraborty, S. & Dobrzykowski, D.D. (2013), "Supply Chain Practices for Complexity in Healthcare: A Service-Dominant Logic View", The IUP Journal of Supply Chain Management, Vol. X, No. 3, pp 53-75.
Chakraborty, S., Bhattacharya, S. & Dobrzykowski, D.D. (2014). “Impact of Supply Chain Collaboration on Value Co-creation and Firm Performance: A Healthcare Service Sector Perspective”, Procedia Economics and Finance, 11(2014 ) 676 – 694.
Chen, T. & Gong, X. (2013). Performance evaluation of a supply chain network. Procedia Computer Science .17(1003-1009).
Chopra, S. & Meindl, p.(2010). “Supply Chain Management Strategy ,planning and Operation, fourth Edition” , Pearson Education Publishing as Prentice Hall
Devinney, T. M., Pierre J. R., George S. Y. & Gerry J. (2004). “Measuring Organizational Performance in Management Research: A Synthesis of Measurement Challenges and Approaches”, Australian Graduate School of Management, Presented in AOM Conference
Fatih,Y. (2011), “Competitive Strategies and Firm Performance: Case Study on Gaziantep Carpeting Sector”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(14), PP:309-324.
Fornel, C. & Lacker, D.(1981). "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistic". Journal of Marketing Research, 28: 39-50.
Gautam, N. & Nanua, S.(2008). “Lean product development: Maximizing the customer perceived value through design change (redesign)”, International Journal of Production Economics, 114(1), 313–332.
Gian, C., Jun, M., & Yang, Z. (2009). “Implementing supply chain information integration in China: The role of institutional forces and trust”. Journal of Operations Management, 28(3), 257–268.
Gowen, Ch. R. & Tallon, W.J. (2003). "Enhancing supply chain practices through human resource management", Journal of Management Development, Vol. 22 No. 1, pp. 32-44.
He, Y. Q., Lai, K. K., (2012). “Supply chain integration and service oriented transformation: evidence from Chinese equipment manufacturers”, International Journal of Production Economics, 135, 791-799
Irene,N. , Nadurupati,S. ,Tasker,P. (2010).”Value Co-creation in the delivery of outcome-based contracts for business-to-business service”, AIM Research Working Paper Series, 077-May-2010 ISSN: 1744-0009
Kim, M.(2010). Impact of Strategic Sourcing, E-Procurement and Integration on Supply Chain Risk Mitigation and Performance, Department of Operations Management & Strategy School of Management, The State University of New York at Buffalo.
Kisperska- Moron, D. & Haan, J.D. (2010), Improving supply chain performance to satify final customers: leagile experiences of a polish distributor, international journal of production economics, Article in press.
Klimberg, Samuel J .Ronald, K. Ratick. (2008). Modeling data envelopment analysis (DEA) efficient location allocationdecision. Computer & Operations Research. 35(2), 457-474
Laudon K.C. & Laudon J.P.( 2002). Management information systems, 7th ed. New Jersey:Prentice-Hall.
Larsen, Ch. Th. & Claus, A. (2003) "Supply chain collaboration: Theoretical perspectives and empirical evidence", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 33 Issue: 6, PP:531-549, https://doi.org/10.1108
Lam, S. Y., Shankar, V., Erramilli, M. K. & Murthy (2004). “Customer value satisfaction, loyalty, and switching costs An illustration from a business-to-business service context”. Journal of the Academy of Marketing Science, 32(3), 293−311.
Mitra, S. & Singhal, V. (2008). “Supply chain integration and shareholder value: evidence from consortium based industry exchanges”. Journal of Operations Management, 26(1), 96-114.
Ramanathan,U. , Gunasekaran,A.(2012). “Suppy chain collaboration: Impact of success in long-term partnerships”, International Journal of Production Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.06.002
Rummler ,G. A. &  Brache, A P. (2012). Improving Performance: How to Manage the White Space in the Organization Chart 2nd Edition
Sinha, A. K., Swati, P. & Anand, A. (2015). “Responsive supply chain: modeling and simulation”, Management Science Letters, 5(6), 639-650
Shao, Z., Feng., Y. & Liu, L. (2012). “The mediating effect of organizational culture and knowledge sharing on transformational leadership and Enterprise Resource Planning systems success: An empirical study in China”, Computers in Human Behavior, 28. 2400–2413.
Sheu, C., Yen, H.R. & Chae, D., (2006). “Determinants of supplier-retailer collaboration: evidence from an international study”, International Journal of Operations and Production Management, 26 (1), 24–49.
Teece, D. J., Pisano, G. & Shuen, A.(1997). “Dynamic capabilities and strategic management”, Strategic management journal, Vol. 18, Issue 7, PP: 509-533.
Tavana, M., Mirzagoltabar, H., Mirhedayatian, S. M., Farzipoor, R. & Saen Azadi. M. (2013). “A new network epsilon-based DEA model for supply chain performance Evaluation”. Computers & Industrial Engineering, 66 ( 501–513).
Tinggui,Chen.Gong,Xiaoqing (2013) Performance evaluation of a supply chain network. Procedia Computer Science 17(1003-1009)
Yusuf, Y. Y., Gunasekaran, A., Musa, A., Dauda, M., El-Berishy, N.M. & Cang S. (2014). "A relational study of supply chain agility, competitiveness and business performance in the oil and gas industry", International Journal of Production Economics, Vol. 147, PP: 531-543
Zeydan, C., Colpan, C. & Cobanoglu. A.(2011). “combined methodology for supplier selection and performance evaluation. Expert Systems with Applications”, 38(3):2741–2751